Title: Povinnost loajality statutárního orgánu
Other Titles: The duty of loyalty of the statutory body
Authors: Hadravová, Petra
Advisor: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Outlá Anna, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41468
Keywords: povinnost loajality;statutární orgán;péče řádného hospodáře;zákaz konkurence;povinnost mlčenlivosti;porušení povinnosti loajality
Keywords in different language: duty of loyalty;statutory body;fiduciary duties;duty of care;duty of secrecy;compettition forbidden;breach duty of loaylty
Abstract: Cílem této práce je definování povinnosti loajality člena statutárního orgánu a vymezení jejího postavení mezi dalšími jeho povinnostmi. V úvodu práce se zaměřuji na vymezení pojmu loajalita, zákonnou úpravu a vztah povinnosti loajality a péče řádného hospodáře.Dále se věnuji projevu povinnosti loajality při výkonu funkce člena statutárního orgánu a rozebírám její složky, konkrétně zákaz konkurence a povinnost mlčenlivosti. Na uvedené navazuji kapitolou upravující následky jejího porušení. Závěrem práce se zabývám britskou právní úpravou povinnosti loajality, kterou porovnávám s českou právní úpravou.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to define a duty of loyalty of a member of statutory body and define the position of the duty of loyalty among other duties of statutory body. Introduction of this diploma thesis generrly define a concept of loyalty, define legal regulation and define relationship between the duty of loyalty and a duty of care. I also deal with duty of loyalty in the perfomrmance of the office of member of the statutory body. Next I analyze subfolders of the duty of loayalty such as a duty of secrecy and competition forbidden. Futhermore I follow the chapter focused on the consequences of breach the duty of loyalty. At the end of this diploma thesis I deal with British legal regulation of the duty of loyalty and I compare it with Czech legal regulation of the duty of loyalty.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Povinnost loajality statutarniho organu - Petra Hadravova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Hadravova-1.pdfPosudek vedoucího práce45,75 kBAdobe PDFView/Open
Hadravova-2.pdfPosudek oponenta práce39,35 kBAdobe PDFView/Open
Hadravova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce243,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.