Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu bytového domu v Plzni s názvem Levandulový
Authors: Vondrovic, David
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41473
Keywords: bytový dům;zelená střecha;vegetační střecha;levandule;vegetační terasa;železobeton;monolitický beton;rezidence;park;plzeň;historický centrum města;centrum města;nábřeží
Keywords in different language: apartment building;green roof;vegetation roof;lavender;vegetation terrace;reinforced concrete;monolithic concrete;residence;park;pilsen;historical city centre;city centre;embankment
Abstract: Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu nedaleko centra města Plzně. Součástí návrhu je i úprava přilehlého území na nový městský park. Rozsah projektu odpovídá dokumentaci ke stavebnímu povolení. Cílem práce je návrh dispozičního řešení, konstrukčního systému a skladeb konstrukcí, včetně jejich posouzení. Výpočty jsou provedeny dle aktuálně platných norem ČSN EN. Výkresová část je vytvořena v programu Allplan 2020. Tepelně technické posouzení navržených skladeb je provedeno v programu tepelná technika 1D společnosti DEKSOFT. Statické posouzení hlavních nosných prvků a návrh vyztužení je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer 19.1.
Abstract in different language: The subject of the bachelor's thesis is the design of an apartment building near the centre of the city of Pilsen. The design includes adapting the adjacent area to a new urban park. The scope of the project corresponds to the documentation for the building permit. The aim of the work is to design a layout solution, structural system and compositions of the structures, including their assessment. Calculations are made according to currently applicable CTU EN standards. The drawing section is created in Allplan 2020. Thermal technical assessment of the proposed tracks is carried out in DEKSOFT's 1D thermal technique programme. Static assessment of the main load-bearing elements and reinforcement design is carried out in the SCIA Engineer 19.1. computation programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Vondrovic_Bakalarska prace - textova cast.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Vondrovic_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce732,04 kBAdobe PDFView/Open
Vondrovic_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,38 kBAdobe PDFView/Open
Vondrovic_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce278,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.