Title: Mezinárodní přeprava po železnici
Other Titles: International Carriage by Rail
Authors: Hlaváčová, Adéla
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41511
Keywords: přeprava;doprava;dopravce;cestující;odesílatel;příjemce;mezinárodní přeprava po železnici;přeprava osob;přeprava zboží;přepravní smlouva;vnitrostátní přeprava
Keywords in different language: transport;carriage;carrier;passenger;consignor;consignee;international carriage by rail;carriage of passengers;carriage of goods;contract of carriage;domestic carriage
Abstract: Tato práce pojednává o mezinárodní přepravě po železnici. Autorka popisuje nejen stručný historický vývoj železniční přepravy, ale věnuje se také v současnosti platné právní úpravě železniční přepravy v České republice, ve Spolkové republice Německo a platné právní úpravě mezinárodní. Součástí práce je komparace české právní úpravy přepravy osob a zboží po železnici s Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Obdobně je takto srovnána německá právní úprava s COTIF. Provedena je také vzájemná komparace české a německé právní úpravy přepravy po železnici. V rámci porovnání všech tří úprav jsou reflektovány shodné oblasti úpravy, dále jsou akcentovány oblasti, ve kterých se úpravy rozchází a uvedeny jsou také úvahy autorky nad tím, které problematiky a jejich řešení by bylo z pohledu jednotlivých právních úprav vhodné zařadit.
Abstract in different language: This thesis refers about the international carriage by rail. Author describes not only the brief historical development of carriage by rail, but also deals with the the currently applicable and acceptable legal regulations of carriage by rail in the Czech Republic, in the Federal Republic of Germany and international legal regulation. The author also deals with the comparison of the Czech legal regulation of carriage of passengers and goods by rail with the regulation in Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF). Similarly, there is compared the German legal regulation with COTIF. Czech and German legal regulations of carriage by rail are also mutualy compared. During the comparison of these three legal regulations there are reflected consistent areas of regulations, and also accented areas which are different, and also there are considerations by the author about issues and their solutions which from point of view of these regulations should be implemented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlavacova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
HlavacovaScan.pdfPosudek vedoucího práce718,88 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta na diplomovou praci Adely Hlavacove-1.docxPosudek oponenta práce25,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hlavacova Adela.pdfPrůběh obhajoby práce351,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.