Title: Vliv technologie obrábění na tvarové a kvalitativní parametry obrobené plochy žárového nástřiku Cr-Ni-B-Si
Other Titles: Influence of machining technology on shape and qualitative parameters of machined surface of Cr-Ni-B-Si
Authors: Babák, Marek
Advisor: Gombár Miroslav, Ing. PhD.
Referee: Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41596
Keywords: žárový nástřik;frézování;drsnost povrchu;vyhodnocení;obrábění;opotřebení;vbd;řezná rychlost;posuv na zub;šířka řezu;hloubka řezu;cr-ni-b-si;konstant z;strategie 3d frézování
Keywords in different language: thermal spraying;milling;surface roughness;evaluation;machining;wear;vbd;cutting speed;feed per tooth;cutting width;cutting depth;cr-ni-b-si;constant z;3d milling strategy
Abstract: Diplomová práce se zabývá obrobitelností žárového nástřiku Cr-Ni-B-Si na tvarově složité ploše pomocí frézování. V úvodu je v práci rešeršní část a část teoretická. Následuje část praktická s popisem potřebného vybavení pro realizaci experimentu a vlastní vyhodnocení experimentu. Vyhodnocujeme opotřebení VBD, drsnost povrchu a výsledný rozměr dílu. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické hodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the machinability of Cr-Ni-B-Si thermal spraying on a complex surface by milling. In the introduction there is a research part and a theoretical part. The following is a practical part with a description of the necessary equipment for the implementation of the experiment and the actual evaluation of the experiment. We evaluate VBD wear, surface roughness and the resulting part size. At the end, the technical and economic evaluation is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BABAK_diplomova prace.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Babak.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Babak.pdfPosudek oponenta práce742,59 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Babak.PDFPrůběh obhajoby práce534,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.