Title: Současný kynologický sociolekt
Other Titles: The contemporary cynology sociolect
Authors: Krinkeová, Simona
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41626
Keywords: kynologie;sociolekt;slang;jazyk;slovník
Keywords in different language: cynology;sociolect;slang;language;vocabulary
Abstract: Bakalářská práce se zabývá současným kynologickým sociolektem. Jejím cílem je získat dostatečný vzorek sociolektismů z kynologického prostředí a analyzovat jej podle zvolených kritérií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje přehled metod užitých v práci, pracovní hypotézy a vymezení základních pojmů. Seznamuje čtenáře se stratifikací národního jazyka se zvláštním přihlédnutím k sociolektu, se způsoby tvoření sociolektismů, charakteristikou kynologického prostředí, historií kynologie a plemeny psů. Ke sběru dat jsem použila dotazník. Na základě získaného materiálu jsem slova sémanticky uspořádala do skupin, vymezila jejich jazykovou charakteristiku a následně jsem vytvořila abecedně uspořádaný slovník ze současného kynologického sociolektu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis examines the contemporary cynology sociolect use. The main aim of the thesis is to introduce a representative sample of sociolectal items used in the field of cynology and to analyse it in accordance with the chosen criteria. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part presents the methodology, working hypotheses and key concepts. It introduces the linguistic structure of the Czech language - with a particular focus on sociolects - the means of sociolectal items creation, the characteristics and history of the field of cynology, and dog breeds. The necessary data were collected by means of questionnaires. They were then divided into groups based on the semantical meaning of the individual lexical items, provided with a description of their linguistic features, and, eventually, arranged in alphabetical order to form a dictionary of the contemporary cynology sociolect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Simona_Krinkeova.pdfPlný text práce590,29 kBAdobe PDFView/Open
krinkeova_malkova.pdfPosudek oponenta práce52,41 kBAdobe PDFView/Open
krinkeova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce52,84 kBAdobe PDFView/Open
krinkeova_simona.pdfPrůběh obhajoby práce76,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.