Title: Adverbiale modi - druhy, výskyt a frekvence v textech současné publicistiky
Other Titles: Adverbials of manner - types, occurrence and frequency in texts of contemporary journalism
Authors: Hofmeisterová, Jitka
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41632
Keywords: adverbiale modi;druhy;výskyt;frekvence;publicistika;domažlický deník;zpravodajský styl;funkční styl publicistický
Keywords in different language: adverbials of manner;types;occurrence;frequency;journalism;domažlický deník;the news reporting;the functional style of journalism
Abstract: Bakalářská práce se zabývá druhy, výskytem a frekvencí adverbiale modi v textech současné publicistiky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - části teoretické a části praktické. Teoretická část se věnuje popisu jednotlivých druhů adverbiale modi. Popisuje tento jev jak z hlediska významového, tak z hlediska formálního vyjádření. Dále vymezuje funkční styl publicistický a následně se zabývá charakteristikou konkrétních útvarů zpravodajského stylu, které jsou pro tuto bakalářskou práci zásadní. Teoretická část tvoří základ, na kterém je postavena následná analýza jazykového materiálu, která je součástí části praktické. Část praktická se zabývá konkrétní analýzou textů, pro kterou byla stanovena jasná kriteria. Celkem 55 zpravodajských textů regionální publicistiky, ve kterých se jev adverbiale modi vyskytuje, je analyzováno jak z hlediska kvality, tak z hlediska kvantity sledovaného jevu. Výsledky vzešlé z analýzy jsou následně systematicky utříděny a popsány v grafech.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the types, occurrence and frequency of adverbials of manner in the texts of contemporary journalism. The thesis is divided into two main parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with the description of individual types of adverbial of manner. It describes this phenomenon both in terms of meaning and in terms of form. It also defines the functional style of journalism, and then deals with the characteristics of specific stylistic varieties of the News reporting which are crucial for this bachelor's thesis. This theoretical part creates the base on which the subsequent analysis of linguistic material is built. The practical part deals with a certain analysis for which clear criteria have been set. A total of 55 news texts of regional journalism, in which the phenomenon of adverbial of manner occurs, are analyzed both in terms of quality and quantity. The results of the analysis are further systematically sorted and described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hofmeisterova Jitka.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
hofmeisterova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce57,59 kBAdobe PDFView/Open
hofmeisterova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce53,65 kBAdobe PDFView/Open
hofmeisterova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce71,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.