Title: Proměna epistolárního románu v kontextu nových medií
Other Titles: The transformation of the epistolary novel in the context of the new media
Authors: Šrámková, Adéla
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Houdek Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41636
Keywords: román v dopisech;elektronická literatura;román v e-mailech;sms román
Keywords in different language: novel in letters;electronic literature;novel in e-mails;cell phone novel
Abstract: Práce se zabývá zkoumáním možností a reality rozvíjení epistolárního románu v prostředí nových medií, práce postupuje tak, že v teoretické části je vymezen epistolární román a postiženy základní kontury jeho vývoje. Vymezena elektronická literatura a následně nová média. Dílčí podkapitoly se specifičtěji věnují termínům e-mail novel a cell phone novel. Těžiště práce spočívá v mapování a srovnávání epistolárních románů, které vznikly v souvislosti se vznikem nových komunikačních médií. Za takový typ můžeme považovat romány v e-mailech. Zjištěné texty příslušné ke hledanému typu jsou podrobeny analýze.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the exploration of possibilities and reality of the development of the epistolary novel in the environment of new media, the thesis proceeds in such a way that the theoretical part defines the epistolary novel and describes the basic contours of its development.. Defined electronic literature and then new media. The sub chapters deal more specifically with the concept of terms e-mail novel and cell phone novel. The center of gravity of this thesis is on mapping and comparing epistolary novels, which arose in connection with formation of the new communication media. Novels in e-mails are can be that type. Identified texts relevant to the searched type are subjected to analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adela Sramkova_BP_PROMENA EPISTOLARNIHO ROMANU V KONTEXTU NOVYCH MEDII_2020.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
sramkova_bina.pdfPosudek vedoucího práce50,17 kBAdobe PDFView/Open
sramkova_houdek.pdfPosudek oponenta práce54,99 kBAdobe PDFView/Open
sramkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.