Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Bulínová, Monika
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4170
Keywords: opravné prostředky;trestní řízení;revizní princip;právní principy;obnova řízení;dovolání;stížnost pro porušení zákona;trestní proces;skutkové vady rozhodnutí;mimořádné opravné prostředky;trestní spravedlnost;právní jistota;pravomocné rozhodnutí;trestní řád
Keywords in different language: remedies;criminal proceedings;revision of criminal procedure;legal principles;retrial;appellate review;complaint for violation of law;criminal procedure;factual defects decision;extraordinary reliefs;criminal justice;legal certainty;final decision;criminal procedure
Abstract: Obsahem této práce je problematika institutu obnovy řízení. Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem stojícím na samém konci trestního řízení. Toto stádium procesu neprobíhá pravidelně, ale pouze výjimečně. Vedle obnovy řízení upravuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení procesním (trestní řád) ještě dva mimořádné opravné prostředky dovolání a stížnost pro porušení zákona. Zatímco zbylé dva prostředky směřují proti právním vadám pravomocného rozhodnutí, směřuje obnova řízení proti pravomocnému rozhodnutí, které trpí skutkovými vadami. Jeho cílem je, přezkoumat napadené rozhodnutí a zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností. Důvodem k podání návrhu jsou nové skutečnosti nebo důkazy, které byly dříve neznámé orgánu činnému v trestním řízení. Velkým přínosem pro toto stádium trestního řízení byla novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb., která zavedla nový opravný prostředek dovolání a vyřešila některé teoretické i praktické spory hlavně taxativním výčtem rozhodnutí, proti nimž lze podat návrh na obnovu řízení. Pokusila jsem se vystihnout komplexní rozbor tohoto institutu, jak z hlediska teoretického, tak praktického s poukázáním na platnou právní úpravu, judikaturu a porovnání se zahraničními právními řády. Právě v těchto řádech jsem hledala inspiraci pro možnou vhodnou budoucí úpravu a řešení sporných otázek týkajících se této problematiky.
Abstract in different language: The content of this part of my thesis is the issue of retrial institute. Retrial is an extraordinary relief which comes at the very end of the criminal trial. However this phase of proceeding does not occur on a regular basis but only exceptionally. In addition to the retrial there is an Act No. 141/1961 Coll. - Criminal Procedure Code that regulates two other extraordinary reliefs such as appeal and complaint for violation of the law. While these two reliefs aim against legal defects in the final decision, the purpose of retrial is to overturn the final decision which suffers from factual defects. Its intention is to review the contested decision and finding of the facts without a reasonable doubt. The reasons to permit retrial are new facts or evidences that were previously unknown to the prosecuting authorities. Great asset to this stage of criminal proceedings has been brought by the amendment ? Act No. 265/2001 Coll., which introduced a new appeal relief, and resolved certain theoretical and practical contradictions by mainly exhaustive listing of decisions which you can file for the retrial against. I have tried to express the comprehensive analysis of this institute both out of theoretical and practical point of view with reference to the valid Code, judicature, and comparison with foreign rules of law. Exactly in these rules of law I have been searching for inspiration for possible future legal modification, and solving the conflicting issues regarding this segment of law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obnova rizeni diplomova prace-pdf-cd.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Bulinova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce684,42 kBAdobe PDFView/Open
Bulinova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce428,06 kBAdobe PDFView/Open
Bulinova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce257,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.