Title: Plně elektromagnetický kulový ventil
Other Titles: Fully electromagnetic ball valve
Authors: Šmucr, David
Advisor: Pospíšil Karel, Ing.
Referee: Doležel Ivo, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41730
Keywords: kulový ventil;elektromagnetické pole;matematický model;elektromagnetický aktuátor;momentová charakteristika.
Keywords in different language: ball valve;electromagnetic field;mathematical model;electromagnetic actuator;torque characteristics.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh kulového ventilu s plně elektromagnetickým aktuátorem a základní experimentální ověření jeho funkce. V úvodní části je nastíněna konstrukce klasických kulových ventilů, provedení jednotlivých konstrukčních prvků a jejich princip, společně se základními aktuátory umožňujícími jejich pohyb. V další části je popsána myšlenka plně elektromagnetického ovládání kulových ventilů, následována matematickým modelem. V poslední části je popsána výroba prototypu ventilu a jeho experimentální ověření.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on the design of a ball valve with a fully electromagnetic actuator and basic experimental verification of its function. The introductory part outlines the construction of classical ball valves, the design of individual structural elements and their principle, together with the basic actuators enabling their movement. The next part describes the idea of fully electromagnetic control of ball valves, followed by a mathematical model. The last part describes the production of the prototype valve and its experimental verification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace David Smucr.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
082234_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce908,81 kBAdobe PDFView/Open
082234_oponent.pdfPosudek oponenta práce950,26 kBAdobe PDFView/Open
082234_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.