Název: Příprava a pokus trestného činu
Další názvy: Preparation and an attempt of a crime
Autoři: Jarmarová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4179
Klíčová slova: příprava;pokus;trestný čin;vývojová stadia;trestní právo;dokonaný trestný čin
Klíčová slova v dalším jazyce: preparation;attempt;crime;development phases;criminal law;accomplishment of a crime
Abstrakt: Tématem této práce je příprava a pokus trestného činu. Oba instituty jsou vývojovými stadii trestného činu. Podle trestního zákoníku do vývojových stadií patří ještě dokonání trestného činu, které je poslední fází. Největší pozornost jsem věnovala přípravě a pokusu trestného činu a otázkám, které s tímto tématem souvisejí. Vývojová stadia jsou v trestních předpisech upravena proto, že sice ještě nedošlo k plnému naplnění skutkové podstaty trestného činu, ale dané jednání již vykazuje znaky určité nebezpečnosti pro společnost. Práci jsem rozdělila do deseti kapitol, které se dále ještě dělí do několika dalších podbodů. Na úvod, ve kterém jsem si vymezila cíle práce, navazuje historický úvod do problematiky, hned poté je zařazen obecný úvod a výklad obecných pojmů trestního práva a přechod od materiálního pojetí k pojetí formálnímu. Dále navazuje podrobné pojednávání o jednotlivých vývojových stadiích trestného činu. Na konci je rozebrané porovnání naší právní úpravy s právní úpravou německou, na kterou navazuje již jen závěr práce, kde jsou shrnuty nejdůležitější myšlenky práce a současná právní úprava.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma thesis is a preparation and an attempt of a crime. Both of these institutes are development phases of a crime. According to the criminal law the accomplishment of a crime belongs to the development phases of a crime ? it is the last phase. I paid attention to a preparation and an attempt of a crime and to a question, which are connected with this problem. These development phases of a crime are modified in a law because the preparation and the attempt are not considered as a crime but this behaviour is dangerous for society. There are ten chapters in my diploma thesis, they are divided to other sub points. In preface, I am explaining the purpose of my work ? there is a historical introduction, explanation of some basic conceptions about the code of law and transition from the material conception to the formal one. After it there is a treatise of development phases of a crime. At the end there is a comparison our low with Germany low and the most important ideas and contemporary law modification are summarized there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Ivana_Jarmarova.pdfPlný text práce683,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarmarova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce780,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarmarova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce809,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarmarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce263,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.