Název: Problematika znaleckých posudků v trestním řízení
Další názvy: Issue of expert evidence in criminal proceedings
Autoři: Liolias, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4182
Klíčová slova: trestní řízení;trestní řád;dokazování v trestním řízení;důkaz;důkazní prostředeky;orgán činný v trestním řízení;znalec;znalecké ústavy;přibrání znalce;znalecký posudek
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal proceedings;criminal procedure;evidence in criminal proceedings;proof;evidences;criminal justice;expert;expert institutions;appointing expert;expert opinion
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá institutem jednoho z významných důkazních prostředků soudobého trestního práva, znaleckým posudkem. Mapuje postupný vývoj účasti znalců v trestních procesech od počátečních, spíše pomocných funkcí, až po současnou podobu nestranné soudněznalecké činnosti v trestním řízení. Obsahuje rovněž popis právního stavu dané problematiky v rámci právního řádu České republiky a jeho posouzení. Zaobírá se osobou znalce, jeho postavením v rámci trestního řízení a s tím souvisejícími právy a povinnostmi. Podrobně je pojednáno o formě, náležitostech a samotném postupu, jenž by měl vést k získání formálně bezvadného znaleckého posudku. Závěrečná část práce ve svých jednotlivých kapitolách nabídne možnost srovnání právního stavu problematiky v České republice s vybranými zahraničními národními úpravami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the institute one of the most important means of evidence of the contemporary criminal law - expert opinion. It charts the gradual evolution of the praticipation of experts in criminal trials form the early, rather auxiliary functions to the current form of impartial forensic work in criminal proceedings. It also contains a description of the legal status of the issue under the laws of the Czech Republic and its assessment. It portrays a person of expert, his positin in criminal proceedings and the related rights and obligations of experts. Form, terms and the procedure itself, which should lead to a formally perfect expert opinion, is discussed in detail. The final part of the work in its various chapters offer the opportunity to compare the state of legal issues in the Czech Republic with selected foreign national modifications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liolias_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce670,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liolias_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce376,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liolias_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce382,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.