Title: Problematika znaleckých posudků v trestním řízení
Other Titles: Issue of expert evidence in criminal proceedings
Authors: Liolias, Lukáš
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4182
Keywords: trestní řízení;trestní řád;dokazování v trestním řízení;důkaz;důkazní prostředeky;orgán činný v trestním řízení;znalec;znalecké ústavy;přibrání znalce;znalecký posudek
Keywords in different language: criminal proceedings;criminal procedure;evidence in criminal proceedings;proof;evidences;criminal justice;expert;expert institutions;appointing expert;expert opinion
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem jednoho z významných důkazních prostředků soudobého trestního práva, znaleckým posudkem. Mapuje postupný vývoj účasti znalců v trestních procesech od počátečních, spíše pomocných funkcí, až po současnou podobu nestranné soudněznalecké činnosti v trestním řízení. Obsahuje rovněž popis právního stavu dané problematiky v rámci právního řádu České republiky a jeho posouzení. Zaobírá se osobou znalce, jeho postavením v rámci trestního řízení a s tím souvisejícími právy a povinnostmi. Podrobně je pojednáno o formě, náležitostech a samotném postupu, jenž by měl vést k získání formálně bezvadného znaleckého posudku. Závěrečná část práce ve svých jednotlivých kapitolách nabídne možnost srovnání právního stavu problematiky v České republice s vybranými zahraničními národními úpravami.
Abstract in different language: This thesis deals with the institute one of the most important means of evidence of the contemporary criminal law - expert opinion. It charts the gradual evolution of the praticipation of experts in criminal trials form the early, rather auxiliary functions to the current form of impartial forensic work in criminal proceedings. It also contains a description of the legal status of the issue under the laws of the Czech Republic and its assessment. It portrays a person of expert, his positin in criminal proceedings and the related rights and obligations of experts. Form, terms and the procedure itself, which should lead to a formally perfect expert opinion, is discussed in detail. The final part of the work in its various chapters offer the opportunity to compare the state of legal issues in the Czech Republic with selected foreign national modifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Liolias_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce670,12 kBAdobe PDFView/Open
Liolias_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce376,51 kBAdobe PDFView/Open
Liolias_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce382,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.