Název: Trestněprávní institut nutné obrany
Další názvy: Criminal Institute of private defence
Autoři: Miclík, Radek
Vedoucí práce/školitel: Novotný, František
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4187
Klíčová slova: nutná obrana;okolnosti vylučující protiprávnost;trestní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: private defence;circumstances excluding illegality;criminal law
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem nutné obrany podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb. Cílem této práce je v souhrnu objasnit problematiku tohoto institutu. Práce je členěna do sedmi kapitol, kdy první část je věnována historickému vývoji nutné obrany, a to především v českých zemích od 19. století. Převážná část práce posuzuje nutnou obranu dle platných zákonných podmínek a omezení. Prostor byl také dán problematice automatických obranných mechanismů, kdy byl zde zahrnut i příklad z praxe Pozornost byla dále věnována komparaci, kdy byla nutná obrana, jako trestněprávní institut, srovnávána s úpravou nutné obrany v právu občanském, správním a mezinárodním. V dalších částech je nutná obrana srovnávána s ostatními okolnostmi vylučujících protiprávnost, ale také i s její zahraniční právní úpravou na Slovensku a v Německu. Na konci této práce je vyhodnocen dotazník, zaměřený na povědomí občanů o institutu nutné obrany.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with Criminal institute of private defense (also called self-defense) accordance with § 29 of Criminal Code (No. 40/2009 Coll.). The purpose of this work is to clarify the whole issue of this institute. It is divided into seven chapters, the first part is focused on the historical development of self-defense, especially in the Czech lands from 19th century. The major part of the work evaluates self-defense according to the valid juridical conditions and limitations. Space was also given to the issue of automatic self-service devices, here was also included a real practice case Attention was also given to the comparison, when was the self-defense, as a Criminal institute, compared with the adjustment of self-defense in civil, administrative and international law. In other parts of this thesis is private defence compared with the other circumstances of justification, but also with the international juridical adjustment in the Slovak Republic and Germany. At the end of this work a questionnaire is evaluated, which is focused on public awareness of the Institute's self-defense.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Trestnepravni institut nutne obrany (Radek Miclik).pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miclik_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce969,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miclik_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce712,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miclik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce235,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.