Název: Nedbalostní trestné činy v silniční dopravě z hlediska trestně právního a kriminalistického
Další názvy: Negligent offenses in traffic from the legal and criminalistic point of view
Autoři: Mlejnek, Robert
Vedoucí práce/školitel: Musil, Jan
Oponent: Vavera, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4189
Klíčová slova: trestný činy;dopravní silniční nehoda;nedbalost;důležitá povinnost;trestní řízení;dokazování
Klíčová slova v dalším jazyce: crime;road traffic accident;negligence;important obligation;criminal proceedings;evidence
Abstrakt: Téma mé diplomové práce se nazývá ? Nedbalostní trestné činy v silniční dopravě z pohledu trestně právního a kriminalistického?. V první části diplomové práce nahlížím na tuto problematiku z pohledu trestního práva hmotného a procesního. V části věnované hmotnému právu se nejprve věnuji základním pojmům s nimiž je možné se setkat v jednotlivých ustanovením trestního zákoníku. Následně již navazují konkrétní ustanovení trestního zákoníku, která může účastník silničního provozu porušit. Další část diplomové práce pojednává o způsobu řešení konkrétních trestných činů, zvláště s ohledem na postup před zahájením trestního stíhání. Následuje problematika zahájení a ukončení trestního stíhání. Kriminalistický pohled je již zaměřen na vlastní dokazování jednotlivých protiprávních jednání. K těmto důkazům je možno u nedbalostních trestných činů zařadit ohledání místa dopravní nehody a vozidel zúčastněných na dopravní nehodě. Dalším důkazním prostředkem mohou být znalecká zkoumání z oblastí dopravy a soudního lékařství. V neposlední řadě jsou důkazy získávány i výpověďmi zúčastněných osob ( podezřelé osoby i poškozené). Na konkrétní kazuistice dopravní nehody s úmrtím v závěru diplomové práce jsou prakticky ukázány metody o nichž bylo v diplomové práci hovořeno. Diplomová práce samozřejmě nemůže vyčerpávajícím způsobem pojednat o vyšetřování nedbalostních trestných činů, alespoň se snaží o určitý exkurs určitými oblastmi tohoto vyšetřování.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis is focused on negligent offenses in traffic from the legal and criminalistic point of view. The topic of the law is explained in the first part. I begin with the basic penal code term definition, Then we look at the particular establishment which can be broken by participants is traffic. The following part of diploma thesis deals with the way of particular crime solution with respect to a procedure before the prosecution beginning. The next topic discussed is the prosecution beginning and prosecution closing. The criminalistic point of view is focused on proving of particular crimes. The traffic accident scene investigation and participating car investigation belong to this proofs. The traffic and medical expert reviews can be the next proof. The important way of proof achievement are statements of participants (both suspect person and injured person). The mentioned methods are shown in the practical part of diploma thesis. The particular traffic accident with dead was chosen. This diploma thesis of course cannot cover all parts of investigation of negligent crimes. There are only several points of view discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka Mlejnek.pdfPlný text práce709,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlejnek_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce734,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlejnek_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce820,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlejnek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce322,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4189

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.