Název: Probační dohled a jeho uplatnění v rámci alternativních trestů
Další názvy: Probation supervision and its application in the context of alternative sanctions
Autoři: Neubertová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4191
Klíčová slova: Probace;Probační dohled;Restorativní justice;Probační a mediační služba;Probační úředník
Klíčová slova v dalším jazyce: Probation;Probation supervision;Restoration;Probation and Mediation Service;Probation officer
Abstrakt: Přestože institut probace je součástí právního řádu v České republice již od roku 2001, tedy více než 10 let, není populace o tomto alternativním trestu příliš informována. To byl jeden z důvodů, proč jsem si pro svou diplomovou práci toto téma vybrala. Mou snahou bylo umožnit prostřednictvím diplomové práce dostat pojem probace a mediace do povědomí lidí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje a vysvětluje základní pojmy související s probací. Historii probace, jejímu vývoji a vysvětlení pojmů probace a probační dohled, jsem zařadila do samostatné kapitoly, neboť pochopení těchto základních pojmů považuji za důležité a stěžejní pro následnou orientaci v diplomové práci a k pochopení daného tématu. Hlavním cílem teoretické části práce bylo popsat Probační a mediační službu v České republice, její fungování, organizaci a způsob práce s klienty. Uvedeny jsou i možnosti spolupráce Probační a mediační služby s ostatními organizacemi či státními orgány. V této oblasti bych spatřovala další možnost rozvoje, neboť spolupráci považuji za velmi potřebnou a nezbytnou k dalšímu rozvoji institutu probace a probačního dohledu obecně. Probační a mediační služba, resp. probační pracovník, řeší případy, kde došlo k porušení zákona a byl uložen trest jako následek trestného činu. Dle mého názoru by se měla Probační a mediační služba zaměřit na prevenci páchání trestných činů, ať již ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, či v součinnosti s drogovými centry. Vítám možnost uložení pořádkových pokut či jiných pořádkových opatření v souvislosti s odmítnutím poskytnout jakékoli informace na základě žádosti pracovníka probační služby fyzickými či právnickými osobami. Do praktické části diplomové práce jsem zařadila případovou studii. Tuto kazuistiku jsem zpracovala na základě podkladů a informací, které jsem získala při návštěvách a konzultacích na Středisku Probační a mediační služby v Rokycanech. Celkem jsem byla seznámena s pěti případy, které má středisko na starosti a kde probační úředníci vykonávají dohled, avšak rozhodla jsem se, že v práci uvedu pouze jeden z případů, kterými se středisko zabývá, neboť ve zbylých čtyřech případech klient řádně plnil stanovené úkoly a nepáchal další trestnou činnost, na rozdíl od klienta v případové studii popsaném.
Abstrakt v dalším jazyce: Although the institute of probation is part of the law in the Czech Republic since 2001, more than 10 years, the population is not fully informed about this alternative punishment. It was one of the reasons I have chosen this topic for my thesis. My aim was to allow the thesis to get through the term of probation and mediation to people's awareness. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part summarizes and explains the basic concepts associated with probation. I have included a separate chapter for the history of probation, its development, explanation of terms of probation and probation supervision, because understanding these basic concepts I consider important and crucial for the subsequent orientation in this thesis and understanding of the topic. The main objective of the theoretical part of this work was to describe the Probation and Mediation Service in the Czech Republic, its functioning, organization and work with clients. Listed are the possibilities of co-operation of the Probation and Mediation Service to other organizations or government bodies. As another way of development in this area I think that cooperation is very valuable and necessary for further development of the Institute of probation and probation supervision in general. The Probation and Mediation Service probation officer deals with cases where there was a violation of the law and was sentenced as a result of the offense. In my opinion, the Probation and Mediation Service should focus on preventing the commission of crimes, whether in collaboration with schools and school facilities, or in conjunction with drug centers. I welcome the possibility of imposing disciplinary fines or other disciplinary action in connection with the refusal to provide any information at the request of the probation service worker's physical or legal persons. The practical part of the thesis I have included is a case study. This case study was elaborated on the basis of documents and information that I gained during visits and consultations at the Center of the Probation and Mediation Service in Rokycany. Overall I was aware of the five cases that the center is in charge of and where probation officers supervise, but I decided that I will talk about only one of the cases because in the remaining four cases, the client performs the tasks properly and is not committing another crime, in contrast to the client in the case study described. I consider this work as beneficial for both the general public, which has only superficial information about probation and its performance in the Czech Republic as well as public and professional students of the humanities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Katerina Neubertova Probacni dohled a jeho uplatneni v ramci alernativnich trestu 2012.pdfPlný text práce522,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neubertova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce741,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neubertova_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neubertova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce256,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.