Title: MÉ MÍSTO JE TENTO SVĚT
Other Titles: THIS WORLD IS MY PLACE
Authors: Fojtů, Klára
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42021
Keywords: prostorová plastika;přírodní materiál;land art
Keywords in different language: spatial work;natural material;land art
Abstract: Horní část objektu, který jsem pojmenovala ,,Průnik'', znázorňuje ztíženou průchodnost úzkého prostoru, kličkování a uskakování mezi překážkami. Trny pronikající do prostoru mají evokovat agresi ve stavech tísně, jakoby do mě bodaly zvláštní hroty, před kterými hledám úkryt. Útočiště se nachází v dolní části objektu jako přechodné místo k rychlému a naléhavému odtržení se od reality. Prostor je ovšem otevřen ze dvou stran, takže pocit úplného bezpečí schází.  Životní překážky ale nejsou jen projevem negace, mají hlubší smysl vnímat svět jako učitele, který nám zadává úkoly, abychom je dokázali překonávat. Život bez překážek ztrácí na významu a právě jejich překonávání nám dává největší pocit radosti. Jak jsem již uvedla, průchodnost v úzké horní části objektu je ztížená, nikoli však neprůchodná. Po zdolání všech nástrah vede dál, do nového, neznámého prostoru jako tunel, na jehož konci je opět světlo, ale nevíme, jaká podívaná tam na nás čeká. K umocnění obtížného zdolání "terénu" jsem nechala povrch objektu drsný, v hrubém opracování. Oproti původnímu návrhu - modelu - je vrchní část pootočená o 90°. Z výtvarného hlediska jsem chtěla docílit, aby byla socha zajímavější z více stran a po obsahové stránce se nabízí průhled (průchod) na všechny 4 světové strany. Podle vybraného modelu s názvem Průnik, jsem si udělala technický rozkres s přesnými údaji velikostí. Musela jsem promyslet veškerou technologii a logistiku. Návrh byl původně zamýšlen do exteriéru. V blízkosti mého bydliště mě fascinuje jeden kopec, již delší si na jeho horizontu představuji monumentální objekt. Moje představa bakalářské práce je směrovaná do tohoto místa. Proto jsem zvolila maximální rozměry pro moji možnost manipulace. I z těchto důvodů se dá socha rozložit na několik částí, proto je výhodou, že je pospojovaná čepy. Samotná socha měří kolem 3 metrů. Aby byla stabilita pevnější, zkrátila jsem boční trámy o 20 cm, a tím jsem vytvořila tesařské spoje, kterými jsem sestavila celou konstrukci. Určitou část jsem musela ještě vydlabat dlátem, aby díly přesněji zapadly do sebe. Závěrem jsem navrtala díry a propojila čepy. Celá bakalářská práce byla fyzicky velmi náročná, ale byla to pro mě výzva vyzkoušet si svoje možnosti a zkušenosti.
Abstract in different language: The upper part of the object, which I named 'Intersection', shows the difficult passage of a narrow space, zigzagging and dodging between obstacles. Thorns penetrating space are supposed to evoke aggression in states of distress as if strange spikes are stabbing me from which I am trying to escape by finding a shelter. The haven is located in the lower part of the object as a temporary space for a quick and urgent escape from reality. However, the space is actually open from two of its sides so the feeling of complete security is absent. But obstacles in life are not just a sign of negation, they have a deeper meaning to perceive the world as a teacher who gives us tasks so that we can overcome them. Life without obstacles loses its meaning and it is the very act of overcoming them that gives us the greatest feeling of joy. As I have already mentioned, the narrow upper part of the object is not easily passable but it is not completely impassable. After overcoming all the snares it leads on to a new unknown space, like a tunnel at the end of which there is light again but we do not know what exactly awaits us there. To intensify the difficult overcoming of the "terrain" I left the surface of the object rough, harshly worked. Compared to the original design - the model - the upper part is rotated by 90 °. From an artistic point of view, I wanted to make the sculpture more interesting from several sides and in terms of content, a view (passage) to all four cardinal points is created. From the selected model called Intersection, I made a technical drawing with exact size data. I had to think about all the technology and logistics. The design was originally intended for the exterior. I am fascinated by one hill near my home and I have been imagining a monumental object on its horizon for quite some time. The idea of my bachelor's thesis is intended exactly for this place. Therefore, I chose the maximum dimensions for me to be able to move it. For the same reasons the statue can be divided into several parts so the fact that it's connected by pins is its advantage. The statue itself is about three meters high. To strengthen the stability I shortened the side beams by 20 cm, thus creating carpentry joints with which I assembled the entire structure. I also had to carve out certain parts with a chisel so that it would fit together more precisely. Finally, I drilled holes and connected the pins. The whole bachelor thesis was physically very demanding but it was a challenge for me to try out just how far I can go.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fojtu Klara - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Fojtu_v.pdfPosudek vedoucího práce569,86 kBAdobe PDFView/Open
Fojtu_o.docxPosudek oponenta práce61,08 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Fojtu.pdfPrůběh obhajoby práce350,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.