Title: Excursion in distance learning
Other Titles: Exkurzia v dištančnej výučbe
Authors: Gašparová, Miroslava
Kyseľová, Janka
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2020, č. 1, s. 45-49.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://itev.olympiadatechniky.cz/journal-itev-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42142
ISSN: 2571-2519
Keywords: primární vzdělávání;exkurze;distanční vzdělávání;společenskovědní vzdělávání;přírodovědné vzdělávání;technické vzdělání
Keywords in different language: primary education;excursion;distance education;social science education;science education;technical education
Abstract in different language: Distance education is a modern form of education, which is so far only a supplementary in our school system. However, the crisis situation has opened up its potential for use in teaching, even in subjects requiring the direct participation of students in order to fulfill their goals. One such subject is an excursion which we had to modify to the given conditions and the students completed it with the necessary objective restrictions. Despite the positive responses in the student's reflections we perceive this form of realization of the excursion as exceptional because we can induce a real experience only in the real not the virtual world. However, it is a good space for the development of ICT and media skills of students and for the development of critical thinking in learning about the realities their context and didactic transformation in the didactics of primary education
Dištančné vzdelávanie je moderná forma vzdelávania, ktorá je v našom školskom systéme zatiaľ len doplnkovou. Krízová situácia však otvorila jej potenciál využívania vo výučbe, a to aj v predmetoch, vyžadujúcich pre plnenie svojich cieľov priamu účasť študentov. Jedným z takých predmetov je exkurzia, ktorú sme museli modifikovať na dané podmienky a študenti ju absolvovali s nevyhnutnými objektívnymi obmedzeniami. Aj napriek pozitívnym odozvám v študentských reflexiách, vnímame takúto formu realizácie exkurzie ako výnimočnú, pretože skutočný zážitok môžeme navodiť len v skutočnom, nie virtuálnom svete. Je však dobrým priestorom pre rozvoj IKT a mediálnych zručností študentov a na rozvoj kritického myslenia pri poznávaní reálií, ich súvislostí a didaktickej transformácie na didaktikách predmetov primárneho vzdelávania.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gašparová.pdfPlný text290,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.