Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArchalousová, Alexandra
dc.contributor.authorFrei, Jiří
dc.contributor.editorFrei, Jiří
dc.date.accessioned2020-11-25T09:14:09Z
dc.date.available2020-11-25T09:14:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationFREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský "NURSING NOW": recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2020, s. 100-109.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0963-1
dc.identifier.urihttps://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2020/11/sbornik-2020.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42174
dc.description.abstractÚvod: Klasifikační systémy NIC, NOC, NANDA International mají svoji roli při zlepšování kvality péče založené na důkazech, bezpečnosti péče o klienty/pacienty a výrazně napomáhají profesionálnímu postupu při rozhodování. Zůstávají hlavní základnou znalostí pro ošetřovatelské profesionály (Brokelová, NANDA, 2015). Cíl: Cílem výzkumné studie bylo validovat ošetřovatelské intervence sestrami/expertkami, které splňují Fehringova kritéria experta. Zjistit, které ošetřovatelské intervence expertky považují za významné, tedy hlavní a vedlejší. Metody a výsledky: Měřící nástroj vycházel z Fehringova modelu validity diagnostického obsahu DCV – Diagnostic Content Validity Model (Fehring, 1987). Ke každé položce (ošetřovatelské intervenci) byla přiřazena významnost na Likertově škále od 1 do 5 (1 – žádná významnost, 2 – malá významnost, 3 – střední významnost, 4 – velká významnost, 5 - nejvyšší významnost). Hodnoceno bylo celkem 5 položek/ošetřovatelských intervencí oblasti Endoskopická vyšetření Modulu základní intervencí kurrikula pro přípravu sester bakalářského studijního programu Ošetřovatelství. Výzkumný soubor tvořilo 482 expertek (ve 4 podsouborech), které splňovaly Fehringova kritéria modifikovaná pro Českou a Slovenskou republiku. Výsledky: Za hlavní významné ošetřovatelské intervence sestry/expertky považují 4 intervencí (0.79 - 0.76). Za vedlejší expertky považují 1 intervenci (0.75). Za nevýznamné/vyřazené nepovažují položky v rozmezí VS (váženého skóre) 0.48 – 0.15 žádné. Závěr: Z celkového počtu 5 ošetřovatelských intervencí, slovenské a české sestry/expertky, považují za významné všechny položky v počtu 5 (tj. 4 hlavní a 1 vedlejší) ošetřovatelských intervencí.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.rights© autořics
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectintervencecs
dc.subjectendoskopická vyšetřenícs
dc.subjectmodel DCVcs
dc.subjectkurrikulumcs
dc.titleValidace vybraných ošetřovatelských intervencí v rámci kurrikula sester/oblast endoskopická vyšetřenícs
dc.title.alternativeValidation of selected interventions in nursing within the curriculum of nurses/endoscopic examinationsen
dc.typeconferenceObjecten
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIntroduction: The NIC, NOC, NANDA International Classification Systems play a significant role in improving evidence-based care, patient care, and also greatly help professional decision-makers. They remain the main knowledge base for nursing professionals (Brokelová, NANDA, 2015). Objective: The aim of the research study was to validate nursing interventions by nurses/experts who had met Fehring's expert criteria. To find out which nursing interventions the experts consider as important, that are the main and secondary ones. Methods and Results: The measuring tool was based on the Fehring Diagnostic Content Validity Model (Fehring, 1987). Each item (nursing intervention) was assigned a significance on the Likert scale from 1 to 5 (1 - no significance, 2 - minor significance, 3 - medium significance, 4 - great significance, 5 - highest significance). A total of 5 items/nursing interventions of the endoscopic examinations of the module by basic intervention of the curriculum for the preparation of nurses of the bachelor study program Nursing. The research team consisted of 482 experts (in 4 subsets), who met Fehring's criteria modified for the Czech Republic and Slovak Republic. Nurses/experts consider the main nursing intervention - 4 interventions (0.79 - 0.76). The following are considered as secondary by experts 1 intervention (0.75). Items of no insignificance are being considered those within the weighted score of 0.48 - 0.15. There were none of these. Conclusion: Of the total of 5 nursing interventions, Slovak and Czech nurses/experts consider all items in the number of 5 nursing interventions as significant out of them 4 were considered of main significance and 1 of minor significance.en
dc.subject.translatedvalidationen
dc.subject.translatedinterventionen
dc.subject.translatedendoscopic examinationsen
dc.subject.translatedDCV modelen
dc.subject.translatedcurriculumen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arch+frei.pdfPlný text112,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.