Název: Dokazování v řízení před odvolacími soudy
Další názvy: The taking of evidence in proceedings in front of courts of appeal
Autoři: Jakubová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Suk, Milan
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4221
Klíčová slova: dokazování;odvolací řízení;apelační princip;kasační princip;revizní princip;pravidlo rovnosti zbraní;filosofie dokazování
Klíčová slova v dalším jazyce: evidence;appeals;appellate principle;cassation principle;revision principle;rule of equality of arms;philosophy of evidence
Abstrakt: Diplomová práce zahrnuje krátký historický exkurz, který zasahuje až do období první republiky a zabývá se výkladem vývoje odvolacího řízení a dokazování. Kapitola de lege lata popisuje současnou právní úpravu dokazování v řízení před odvolacími soudy, zejména s ohledem na způsob vyřizování odvolacího prostředku a uvádí některé vybrané příklady, které řeší soudní judikatura. Na ní navazující úvahy de lege lata vychází především z věcného záměru připravovaného trestního řádu a z filozofie dokazování. Práce je završena stručnou komparací mezi naší platnou právní úpravou a Slovenskou republikou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes a brief historical excursion, which dates back to the First Republic and deals with the interpretation of the development of the appeal proceedings and evidence. De lege lata chapter describes the current legal system of evidence in proceedings before courts of appeal, particularly with respect to the handling agent of the Board and provides some selected examples of case law addressing the court. On her follow-up considerations de lege lata based primarily on the general principle of the forthcoming Criminal Procedure and philosophy of evidence. The work is completed by a brief comparison between our legislation in force and the Slovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE.pdfPlný text práce484,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakubova_vedouci_Suk.pdfPosudek vedoucího práce808,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakubova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce949,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakubova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce296,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.