Title: Impact of intervention on the development of balance skills in children of younger school age
Other Titles: Vliv intervence na rozvoj rovnovážných schopností u dětí mladšího školního věku
Authors: Salcman, Václav
Citation: SALCMAN, V. Impact of intervention on the development of balance skills in children of younger school age. In: INTED2019 Proceedings : 13th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2019. s. 4807-4812. ISBN 978-84-09-08619-1, ISSN 2340-1079.
Issue Date: 2019
Publisher: IATED
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42210
ISBN: 978-84-09-08619-1
ISSN: 2340-1079
Keywords: koordinace;rovnováha;pohybová intervence;mladší školní věk;mororické testy;pohybové aktivity
Keywords in different language: co-ordination;balance;movement intervention;younger school age;motor skills test;motion activities
Abstract: Rozvoj všestrannosti u dětí v období mladšího školního věku je významnou složkou jejich pohybových aktivit. Především koordinační schopnosti hrají podstatnou roli při formování motoriky dítěte. Cílem pilotní studie je stanovit, jak silný vliv může mít aplikace speciálně koncipovaných (statická a dynamická rovnováha) cvičení na celkový rozvoj rovnovážných schopností u dětí. Testování proběhlo v průběhu 5 týdnů na celkem 61 probandech ve věku 10 a 11 let., členech atletického oddílu, kteří pravidelně dochází na trénink 2x týdně. Děti byly náhodně rozděleny do dvou skupin (31 s intervencí, 30 bez intervence). Skupina dětí s pohybovou intervencí absolvovala 10 speciálních cvičebních jednotek 2x týdně v rozsahu cca 20 minut, vždy v úvodní části tréninku. Ke vstupnímu a výstupnímu testování byl použit motorický test „Chůze vzad po kladinách“ (DMT 6-18, Bös, 2008). In order to determine the statisticaly significant difference mezi pretestem a posttestem u kontrolní a experimentální skupiny, the non parametric Wilcoxon Matched Pairs Test (Statistica 6.0) was used. The statistical significance was determined at the boundary of alpha = 5%. Rozdíl mezi pretestem a posttestem u experimentální skupiny je signifikantní (p < 0,00, zlepšení o 46.7%), rozdíl mezi pretestem a posttestem u kontrolní skupiny signifikantní není (p = 0,26, zlepšení o 11.38 %). The measured data support our hypothesis that the, že i poměrně krátká intervence rovnovážných cvičení zvýší úroveň koordinačních schopností dětí v tomto věku. Takto získané schopnosti lze využít nejen v běžném životě ale především v pohybových aktivitách, u kterých je rovnováha k jejich úspěšnému provedení nezbytná (bruslení, lyžování, gymnastika, úpoly atd.). With regard to the limited sample size, this research cannot be generalized.
Abstract in different language: The development of versatility in children in the period of their younger school age is an important part of their motion activities. Among other things, co-ordination skills play a significant role in the formation of motor skills in children. The pilot study is intended to determine how powerful impact may an application of the specially designed (static and dynamic balance) exercises may have on the overall development of balance skills in children. The tests were carried out over the course of 5 weeks on 61 probands, in the age range from 10 to 11 years, on members of the athletic club, who regularly train twice a week. The children were randomly divided into two groups (31 with interventions, 30 without interventions). The group of children with physical intervention completed 10 special exercise units twice a week in the range of about 20 minutes, always at the beginning of their training session. For the initial and final testing, the motor test "Reverse Walking on Balance Beams" (DMT 6-18, Bös, 2008) was used. In order to determine the statistically significant difference between the pre-test and post-test in the control and experimental groups, the non-parametric Wilcoxon Matched Pairs Test (Statistica 6.0) was used. The statistical significance was determined at the boundary of alpha = 5%. The difference between the pre-test and post-test in the experimental group was significant (p < 0.00, improvement by 20.2%), while the difference between the pre-test and post-test in the control group was not significant (p = 0.26, improvement by 2.6%). The measured data support our hypothesis that even a relatively short intervention of balance exercises can increase the level of co-ordination skills of children at this age. The skills acquired in this manner can be used not only in daily lives, but mainly in physical activities where the balance is necessary for successful performance (such as skating, skiing, gymnastics, resistance exercises, etc.). With regard to the limited sample size, this research cannot be generalized.
Rights: Plný text není přístupný.
© IATED
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SALCMAN_VALENCIA_2019.pdf301,24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD