Název: Ochrana slabší smluvní strany
Další názvy: Protection of the Weaker Party
Autoři: Fischerová, Eliška
Oponent: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42261
Klíčová slova: slabší smluvní strana;spotřebitel;nájemce;zaměstnanec;slabší strana formální;slabší strana materiální;občanský zákoník;zásady soukromého práva
Klíčová slova v dalším jazyce: weaker party;consumer;tenant;employee;formal weaker party;material weaker party;civil code;private law principles
Abstrakt: Disertační práce se zabývá vybranými aspekty ochrany slabší smluvní strany. S ohledem na vývoj soukromého práva autorka zkoumá postavení zásady ochrany slabší strany v kontextu ostatních soukromoprávních zásad. Zaměřuje se na možnosti terminologického a koncepčního vymezení slabší smluvní strany a analyzuje její pojetí v občanském zákoníku. Vedle materiálního pojetí slabší smluvní strany je pozornost věnována také kategoriím, na které je tradičně nahlíženo jako na slabší ve smluvních vztazích (spotřebitelé, zaměstnanci a nájemci). U uvedených skupin jsou zkoumány důvody vzniku jejich ochranného režimu a rozdílné přístupy k vymezení jejich osoby jak v rovině psaného práva, tak v judikatuře ve vybraných státech.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with selected aspects of the weaker party protection. With regard to the private law development the author examines the position of the principle of protection of the weaker party in the context of other principles of private law. She focuses on the possibilities of the terminological and conceptual definition of the weaker party and analysis the concept of the weaker party in the Civil Code. In addition to the material weaker party, the attention is also paid to the categories that have been traditionally seen as weaker in contractual relationships (consumers, employees and tenants). The reasons of the protective regime and the different approaches to determination of the mentioned groups are examined both in written law and in case-law in the selected countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Fischerova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta 1 - Fischerova.pdfPosudek oponenta práce502,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Fischerova.pdfPrůběh obhajoby práce860,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.