Title: Základní zásady soukromého práva
Other Titles: Basic principles of the private law
Authors: Nejedlá, Eva
Advisor: Pauly, Jan
Referee: Wipplingerová, Miloslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4227
Keywords: soukromé právo;občanské právo;obchodní právo;zásada
Keywords in different language: private law;civil law;commercial law;principle
Abstract: Tato práce se zabývá vymezením základních právních principů, kterých je v právu využíváno poměrně velké množství. Na rozdíl od psaných právních norem, které též zmiňuji, je tato kategorie práva nepsaná. Protože se právní principy od právních norem skutečně značně liší, uvádím zde základní rozdíly mezi nimi. V úvodu textu samého se věnuji především základnímu vymezení veřejného a soukromého práva. Protože se celá práce má zabývat převážně soukromoprávní sférou, k té se také snažím doložit více. Důležité je to proto, abychom pak lépe dokázali zařadit určitý princip do správné právní kategorie. Další kapitola se zabývá právními principy obecně. Dělí je do dvou základních skupin na zásady tradiční a moderní. Ve své hlavní a též závěrečné části se podrobněji věnuje především šesti právním zásadám. Konkrétně je zde tedy charakterizována zásada rovnosti účastníků, zásada respektující, že nikdo nemůže být soudcem ve své věci, zásada autonomie vůle, nutná podmínka že smlouvy je nutno dodržovat, nikomu neškodit a konečně poslední zásada je o tom, že nikdo se nemůže dovolávat vlastní nepoctivosti. Jsou to všechno principy, které jsou se sebou vzájemně provázány a v právním systému hrají nezastupitelnou roli při své aplikaci na konkrétní právní vztahy.
Abstract in different language: This work deals with the definition of basic legal principles, which are currently in use in relatively large quantities. Unlike the written laws, which also mention, this category of unwritten law. Because the legal principles of rule of law actually quite different, here are the basic differences between them. At the beginning of the text is devoted mainly very basic definition of public and private law. Because all work is mainly focused on private sector, that is to try to prove more. It is important because we then better able to include a legal principle to the correct category. The next chapter deals with general principles of law. Is divided into two basic groups of the principles of traditional and modern. At its core, as well as the final part is discussed in detail above six principles of law. Specifically, there is thus characterized by the principle of equality of the parties, respecting the principle that no one can be judge in his case, the principle of autonomy, a necessary condition that the contract be complied with, no harm to anyone, and finally, the last principle is that no one can rely on his own dishonesty . These are all principles that are interconnected with each other and the legal system play a vital role in its application to a particular relationship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce375,01 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nejedla.pdfPosudek vedoucího práce895,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nejedla.pdfPosudek oponenta práce519,91 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Nejedla.pdfPrůběh obhajoby práce248,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.