Title: Návrh přípravků pro úpravu a měření mikrogeometrie břitu
Other Titles: Design of fixtures for preparation and measuring of microgeometry of cutting edge
Authors: Mužík, Josef
Advisor: Zetek, Miroslav
Referee: Janda, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4234
Keywords: VBD;přípravek;mikrogeometrie;návrh;konstrukce
Keywords in different language: insert;fixture;microgeometry;design;construction
Abstract: Tato diplomová práce na téma ?Návrh přípravků pro úpravu a měření mikrogeometrie břitu? se ve své úvodní části zabývá popisem aktuálních poznatků a možností v oblasti úpravy mikrogeometrie břitu, popisem zásad při návrhu přípravků a dále popisem použitého strojního vybavení pro úpravu i pro měření mikrogeometrie břitu. V této části jsou též uvedeny poznatky o tom, jaká úprava mikrogeometrie břitu je vhodná pro jakou aplikaci a jakých lze dosáhnout výsledků. Praktická část této diplomové práce je věnována návrhu přípravků pro úpravu a měření mikrogeometrie břitu ve variantách dle konkrétních požadavků zadávající firmy. Přípravek pro měření mikrogeometrie břitu je navrhován ve variantách pro každou z jeho čtyř funkčních částí a přípravek pro měření mikrogeometrie je navrhován v každé variantě jako celek. V další části této diplomové práce jsou vybrány konkrétní varianty obou navrhovaných přípravků. Následně jsou dořešeny a popsány jejich konstrukční detaily a případné úpravy konstrukce.
Abstract in different language: This diploma thesis subject ?Design of fixtures for preparation and measuring of microgeometry of cutting edge? is dealing in the introduction with the description of current knowledge and capabilities in adjustments of cutting edge microgeometry, description of the principles in the design of fixtures and description of the machinery used for adjustment a measurement of cutting edge microgeometry. In this section is also listed the knowledge of what cutting edge microgeometry modifications are suitable for different applications and achievable results. The practical part of this thesis is dedicated to the design of fixtures for measurement and adjustment of the cutting edge microgeometry in versions according to specific requirements of the contracting company. The fixture for adjusting cutting edge microgeometry is designed in versions for each of its four functional parts and the fixture for microgeometry measurement is proposed in each version as a whole. In the following part of this thesis are selected concrete versions of designed fixtures. Subsequently are solved and described the design details and possible modifications of the design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Muzik_Josef.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Muzik - hodnoceni- DP.PDFPosudek vedoucího práce931,62 kBAdobe PDFView/Open
Muzik - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Muzik- prubeh obhajoby DP.PDFPrůběh obhajoby práce319,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.