Title: Robotic kit LEGO as a means of getting acquainted with educational robotics
Other Titles: Robotická stavebnice LEGO jako prostředek k seznámení se s edukační robotikou
Authors: Baťko, Jan
Rohlíková, Lucie
Frank, Filip
Citation: BAŤKO, J., ROHLÍKOVÁ, L., FRANK, F. Robotic kit LEGO as a means of getting acquainted with educational robotics. In: INTED 2019 : 13th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 3278-3287. ISBN 978-84-09-08619-1, ISSN 2340-1079.
Issue Date: 2019
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42430
ISBN: 978-84-09-08619-1
ISSN: 2340-1079
Keywords: robotická stavebnice;LEGO;základní škola;programování;výzkum
Keywords in different language: robotic kit;LEGO;elementary school;programming;research
Abstract: Článek představuje část výzkumu v oblasti edukační robotiky realizovaného v České republice. Cílem výzkumu bylo prozkoumat, jak si žáci základní školy počínají při řešení jednoduchých úloh. V rámci výzkumu byla dvěma třídám žáků 6. ročníku základní školy předložena k řešení sada patnácti jednoduchých úloh navržených pro řešení s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms EV3. Úlohy byly zaměřeny výhradně na pohyb robota v prostoru bez využití senzorů a dalších modulů. Jejich řešení vyžaduje zapojení abstraktního myšlení. Každý žák pracoval při řešení úloh samostatně a využíval pouze sestaveného robota a notebook s potřebným softwarem. V průběhu řešení sady úloh byl nahráván proces vytváření programu přímo na ploše počítače a zároveň také chování a reakce žáka pomocí webkamery. V místnosti byla umístěna ještě statická kamera, která zaznamenávala proces ověřování správnosti programového řešení. Oba záznamy umožňují vyhodnotit, jaký postup řešení žáci použili a jaká byla jejich úspěšnost při řešení úloh. Dále také zjistit, které úlohy byly pro žáky nejobtížnější a časově nejnáročnější a s kterými úlohami měli naopak nejméně problémů. Z doposud získaných výsledků je patrné, že žáci se dokáží v blokově orientovaném programovacím prostředí rychle zorientovat i bez předchozích znalostí, a to i přesto, že řada žáků vykazovala na začátku testování známky strachu a nedůvěry. Žákům stačí pouze krátká úvodní instruktáž zahrnující základní ovládání a seznámení. Řešení jednoduchých úloh nevyžadujících větší množství programových kroků, ale pouze volbu a změnu parametrů, řeší žáci zpravidla bez obtíží. Nejčastější chybou v řešení je přidávání nadbytečných programových bloků, které mají za efekt nežádoucí chování robota.
Abstract in different language: This article introduces a part of the research in the field of educational robotics implemented in the Czech Republic. The aim of the research was to explore how elementary school pupils solve some simple tasks. Within the research a set of fifteen simple tasks designed for LEGO Mindstorms EV3 was given to pupils from two classes of the sixth school year of elementary school. The tasks were focused exclusively on the movement of robot in space without using the sensors and other modules. The task solving required the use of abstract thinking. Each pupil worked on tasks individually and used only the assembled robot and laptop with specific software. During solving the set of tasks, the process of creating the programme directly on the laptop desktop as well as the behaviour and reactions of the pupils were recorded by the webcam. In the classroom there was placed even one static camera which recorded the process of verifying the correct problem solving. Both records enabled to evaluate what solving process was used by the pupils and how successful they were. Furthermore, the records helped us to find out what tasks were the most difficult and most time consuming for the pupils and on the contrary, what tasks were the least problematic ones. From the gained results is evident that pupils are able to work with the block-oriented programming environment without any prior knowledge even though a plenty of pupils expressed their fear and distrust at the beginning of testing. It is enough to tell the pupils short introductory instructions including the basic control of robot and principles of programming. The simple tasks which don’t require the usage of higher amount of programming blocks but only the correct choice and change of parameters are solved by the pupils ordinarily without any difficulties. The most commonly appeared mistake in solving was adding some redundant programming blocks which caused the undesired robot behaviour.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Batko_Rohlikova_Frank_INTED19.pdf265,55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD