Title: A Non-profit Organization Fundraising Plan – A Case Study of the Hospice of Saint Lazarus, Pilsen
Other Titles: Fundraisongový plán neziskové organizace - případová studie Hospic Svatého Lazar v Plzni
Authors: Stěhulová, Jitka
Hommerová, Dita
Citation: STĚHULOVÁ, J., HOMMEROVÁ, D. A Non-profit Organization Fundraising Plan – A Case Study of the Hospice of Saint Lazarus, Pilsen. In: Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz: Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 91-100. ISBN 978-3-86367-063-4.
Issue Date: 2020
Publisher: Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42491
ISBN: 978-3-86367-063-4
Keywords: fundraisongový plán;nezisková rganizace;případová studie
Keywords in different language: non-profit organization;fundraising plan;case study
Abstract: Úkolem fundraisingu je nastavit a udržet vztahy mezi neziskovou organizací a jejím okolím. Vytvoření stabilního a diverzifikovaného okruhu donátorů příspívá k dlouhodobé udržitelnosti subjektu. Public relations je významnou činností, která fundraising provází a její výsledky lze využít k dalším fundraisingovým aktivitám. Na základě vyhodnocení aktuální situace ve vnitřním i vnějším okolí vybrané neziskové organizace, je stanovena strategie na další období. Jsou analyzovány činnosti, které přispívají k současnému stavu, vyhodnoceny jejich klady, zápory a perspektiva jejich dalšího využití. Poté jsou stanoveny činnosti, které by měly zajistit nejen kvalitní informace pro okolí hospice, ale jejich konečným výsledkem by mělo být zajištění dostatečného objemu prostředků na provoz zařízení. Fundraisingové plány slouží k podrobnému popisu činností, které budou prováděny, jejich časovému rozložení, odhadu výše získaných finančních prostředků, vyhodnocování údajů během období a jejich možná průběžná úprava. Je vhodné vytvořit několik variant plánů, vzhledem k nenadálým okolnostem lze pak vybrat odpovídající variantu. Tento článek slouží jako případová studie pro fundraisingové plánování neziskové organizace poskytující sociální služby.
Abstract in different language: The task of fundraising is to set up and maintain relations between a non-profit organization and those surrounding it. The creation of a stable and diverse circle of donors contributes to the long-term sustainability of the entity. Public relations is an important activity that accompanies fundraising and whose results can be utilized for other fundraising activities. Based on an evaluation of the current situation in the internal and external environment of the chosen non-profit organization, a strategy for the next period is determined. Activities that contribute to the current situation are analysed; the advantages, disadvantages, and the prospect of their further use are evaluated. Then, activities are determined that should not only provide quality information for the hospice environment, but the end result should be to ensure sufficient funds for the continued operation of the facility. Fundraising plans serve to describe in detail those activities that will take place, scheduling, an estimation of funds raised, and an evaluation of data for the period and their possible continuous modification. It is advisable to create several alternatives to such plans due to unforeseen circumstances, making it possible to select an appropriate alternative. This article serves as a case study for the fundraising planning of a non-profit organization providing social services.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Inh-Sbornik-Fachbuchreihe_35.pdf5,96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD