Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGholami, Fatemeh
dc.contributor.authorGholami, Zahra
dc.contributor.authorTomáš, Martin
dc.contributor.authorVavruňková, Veronika
dc.contributor.authorMirzaei, Somayeh
dc.contributor.authorVakili, Mohammadtaghi
dc.date.accessioned2021-02-08T11:00:31Z-
dc.date.available2021-02-08T11:00:31Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGHOLAMI, F., GHOLAMI, Z., TOMÁŠ, M., VAVRUŇKOVÁ, V., MIRZAEI, S., VAKILI, M. Promotional Effect of Manganese on Selective Catalytic Reduction of NO by CO in the Presence of Excess O-2 over M@La-Fe/AC (M = Mn, Ce) Catalyst. CATALYSTS, 2020, roč. 10, č. 11. ISSN 2073-4344.cs
dc.identifier.issn2073-4344
dc.identifier.uri2-s2.0-85096209055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42659
dc.description.abstractStudie je zaměřena na účinnost katalytických reakcí La-Fe/AC pro selektivní katalytickou redukci (SCR) NO oxidem uhelnatým (CO). Zvýšený podíl lanthanu vedl ke zvýšení poměru Fe2+/Fe3+ a množství povrchových kyslíkových vakancí (SOV), což zvýšilo i účinnost katalýzy. Po implementaci promotorů La3-Fe1/aktivní uhlík (AC) došlo ke změně katalytické aktivity v důsledku pozměněné elektronické struktury. Zvýšení poměru Fe2+/Fe3+ po implementaci promotoru je pravděpodobně důsledkem dodatečné synergetické interakce M (mangan nebo cerium) a Fe skrze redoxní rovnováhu M(3+)+ Fe(3+)↔M(4+)+ Fe(2+). Tato interakce pravděpodobně zvýšila účinnost redoxního cyklu, zlepšila tvorbu SOV, usnadnila rozklad NO a zrychlila proces CO-SCR. Zvýšené množství kyslíku zlepšilo tvorbu C(O) komplexů a aktivaci kovových center katalytického materiálu. Materiál Mn@La3-Fe1/AC vykazuje skvělou přeměnu NO s účinností 93,8% při 400°C a v přítomnosti 10% kyslíku. Vysoká katalytická účinnost MnOx a přenos náboje usnadněný pomocí Mn3+ a Mn4+ může zvýšit množství SOV a zlepšit katalytické vlastnosti.CZ redukce NO; CO-SCR; Mn promotor; La-Fe/AC katalytický materiál; zvýšená koncentrace kyslíku; znečištění vzduchucs
dc.format19 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMDPIen
dc.relation.ispartofseriesCATALYSTSen
dc.rights© MDPIen
dc.subjectredukce NOcs
dc.subjectCO-SCRcs
dc.subjectMn promotorcs
dc.subjectLa-Fe/AC katalytický materiálcs
dc.subjectzvýšená koncentrace kyslíkucs
dc.subjectznečištění vzduchucs
dc.titlePromotional Effect of Manganese on Selective Catalytic Reduction of NO by CO in the Presence of Excess O-2 over M@La-Fe/AC (M = Mn, Ce) Catalysten
dc.title.alternativePodpůrný vliv manganu na selektivní katalytickou redukci NO oxidem uhelnatým v přítomnosti zvýšeného množství kyslíku na katalytickém materiálu M@La–Fe/AC (M = Mn, Ce)cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe catalytic performance of a series of La-Fe/AC catalysts was studied for the selective catalytic reduction (SCR) of NO by CO. With the increase in La content, the Fe2+/Fe3+ratio and amount of surface oxygen vacancies (SOV) in the catalysts increased; thus the catalytic activity improved. Incorporating the promoters to La3-Fe1/active carbon (AC) catalyst could affect the catalyst activity by changing the electronic structure. The increase in Fe2+/Fe3+ratio after the promoter addition is possibly due to the extra synergistic interaction of M (Mn and Ce) and Fe through the redox equilibrium of M(3+)+ Fe(3+)↔M(4+)+ Fe(2+). This phenomenon could have improved the redox cycle, enhanced the SOV formation, facilitated NO decomposition, and accelerated the CO-SCR process. The presence of O2 enhanced the formation of the C(O) complex and improved the activation of the metal site. Mn@La3-Fe1/AC catalyst revealed an excellent NO conversion of 93.8% at 400 °C in the presence of 10% oxygen. The high catalytic performance of MnOx and double exchange behavior of Mn3+and Mn4+ can increase the number of SOV and improve the catalytic redox properties.en
dc.subject.translatedNO reductionen
dc.subject.translatedCO-SCRen
dc.subject.translatedMn promoteren
dc.subject.translatedLa-Fe/AC catalysten
dc.subject.translatedexcess oxygenen
dc.subject.translatedair pollutionen
dc.identifier.doi10.3390/catal10111322
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number592740400001
dc.identifier.obd43931931
Appears in Collections:Články / Articles (RAM)
Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GHOLAMI_catalysts-10-01322.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD