Název: Geometric Specification of Complex Spatially-Oriented and Compliant Components II
Další názvy: Geometrická specifikace složitě prostorově orientovaných a poddajných komponent II
Autoři: Vaněk, Václav
Gorschenek, Martin
Polák, Roman
Citace zdrojového dokumentu: VANĚK, V., GORSCHENEK, M.. POLÁK, R. Geometric Specification of Complex Spatially-Oriented and Compliant Components II. In: Current Methods of Construction Design : Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer, 2020. s. 213-222. ISBN 978-3-030-33145-0 , ISSN 2195-4356.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077520053
http://hdl.handle.net/11025/42664
ISBN: 978-3-030-33145-0
ISSN: 2195-4356
Klíčová slova: Systém referenčních bodů, Geometrické základny, Stupně volnosti systému
Klíčová slova v dalším jazyce: Reference points system, Drawing datum, Degrees of system freedom
Abstrakt: Článek navazuje na článek nazvaný „Geometrická specifikace složitě prostorově orientovaných a poddajných komponent I“. Výrobci tvarově složitých a poddajných strojních dílů, zejména v automobilovém průmyslu, se při navrhování TS a přípravě technické dokumentace dostávají do téměř neřešitelných problémů. Tyto problémy vznikají hlavně při popisu geometrických vlastností technických výrobků, aby byla zajištěna jejich bezchybná výroba a kontrola u subdodavatelů. Standardy GPS bohužel nejsou dostatečně flexibilní, aby splňovaly tyto konkrétní požadavky, a z tohoto důvodu výrobci, nebo jejich konsorcia, reagují na tuto situaci definováním vlastních postupů a předpisů, které jim umožňují tyto problémy vyřešit. Negativním důsledkem tohoto stavu však je, že neexistuje obecná shoda a konzistence v popisu mezi jednotlivými vnitřními pravidly firem, což vytváří značné problémy pro subdodavatele, kteří nemohou správně přečíst technickou dokumentaci a správně nastavit výrobu a kontrolní postupy, které mohou mít v některých případech fatální následky. Cílem tohoto příspěvku je tyto nesrovnalosti identifikovat a navrhnout způsoby řešení výše uvedených problémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The article is directly linked to the article called “Geometric Specification of Complex Spatially—Oriented and Compliant Components I”. Manufacturers of complicated and flexible machine parts, particularly in the automotive industry, are finding themselves in almost insoluble problems when designing TS and preparing their technical documentation. These problems arise mainly in describing the geometrical properties of technical products in order to ensure their errorless production and control in sub-suppliers. Unfortunately, GPS standards are not flexible enough to meet these specific requirements, and from this reason manufacturers or their consortiums respond to this situation by defining their own procedures and regulations that allow them to solve these problems. However, the negative consequence of this state is that there is no general agreement and consistency in the description between the individual internal rules of the firms and this creates considerable problems for the subcontractors, who cannot properly read the technical documentation and correctly set up production and control procedures, which can lead in some cases to fatal consequences. The aim of this paper is to identify these inconsistencies and propose ways to solve the above-mentioned problems.
Práva: Plný text není přístupný.
© Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Vaclav_Vanek.pdf621,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD