Title: Význam humoru v kontextu úvah Louise Cazamiana
Other Titles: The Importance of Humor in the Context of Louis Cazamian’s Thinking
Authors: Ševčík, Miloš
Citation: ŠEVČÍK, M. Význam humoru v kontextu úvah Louise Cazamiana. Filosofický časopis, 2020, roč. 68, č. 3, s. 361-386. ISSN 0015-1831.
Issue Date: 2020
Publisher: Filosofický ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85087556678
http://hdl.handle.net/11025/42712
ISSN: 0015-1831
Keywords in different language: humor;Louis Cazamian;Henri Bergson;comic;criticism
Abstract: Studie interpretuje a rozvíjí teorii humoru Louise Cazamiana. Ukazuje obrysy této teorie vytvořené v návaznosti na Bergsonovu obecnou teorii komična a na Bergsonovy poznámky o humoru. V souvislosti s přiblížením Cazamianova pojetí mechanismu humoru jako transpozice přirozené reakce člověka na skutečnost do podoby vynalezené responze si studie pokládá otázku po významu humoru v životě. K tomu tématu se přibližuje prostřednictvím zachycení vývoje Cazamianových názorů na možnost stanovení „filosofie“ humoru, přičemž vyzdvihuje jeho postupně se vynořující přesvědčení o síle humoru osvobozovat člověka od naivního pohledu na skutečnost. Studie ukazuje, že Cazamianovo uvažování o filosofii humoru obsahuje i nedostatečně vyjádřenou tendenci pojmout humor jako nástroj kritiky strnulého přístupu člověka ke skutečnosti. Tuto tendenci se za pomoci poukazů na Bergsonovo zdůraznění kritické role smíchu a na Cazamianovy reflexe složité působnosti sugestivní síly humoru pokouší studie vyzdvihnout a rozvinout.
Abstract in different language: The study interprets and develops Louis Cazamian’s theory of humor. It presents the outlines of the theory, which was created in connection with Bergson’s general theory of the comic and his remarks on humor. In the process of zeroing in on Cazamian’s conception of the mechanism of humor as a transposition of man’s natural reaction to reality into the form of an invented response, the study raises the question of the importance of humor in life. This topic is approached by depicting the evolution of Cazamian’s views on the possibility of establishing a “philosophy” of humor, highlighting a gradually emerging belief in the power of humor to free man from a naive view of reality. The study shows that Cazamian’s thinking as regards the philosophy of humor also contains an inadequately expressed tendency to conceive of humor as a way of criti-cizing humanity’s rigid approach to reality. The study attempts to highlight and deve-lop this tendency with references to Bergson’s emphasis on the critical role of laughter and Cazamian’s reflections on the complex scope of the suggestive power of humor.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Filosofický ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sevcik_Vyznam humoru v kontextu uvah Louise Cazamiana.pdf263,88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD