Title: Generality and content-specificity in the study of the neural correlates of perceptual consciousness
Other Titles: Obecnost a obsahová specificita u studia neurálních korelátů percepčního vědomí
Authors: Marvan, Tomáš
Polák, Michal
Citation: MARVAN, T., POLÁK, M. Generality and content-specificity in the study of the neural correlates of perceptual consciousness. Philosophy and the Mind Sciences, 2020, roč. 1, č. 2, s. 1-17. ISSN 2699-0369.
Issue Date: 2020
Publisher: Department of Philosophy Johannes Gutenberg University
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42731
ISSN: 2699-0369
Keywords: obsahově-specifické NCC;obecný neurální korelát vědomí;neurální koreláty vědomí;percepční zkušenost;teorie percepčního vědomí
Keywords in different language: Content-specific NCC;General neural correlate of consciousness;Neural correlates of consciousness;Perceptual experience;Theories of perceptual consciousness
Abstract: Tento článek byl sepsán jako příspěvek k probíhajícím metodologickým debatám v rámci projektu NCC. Zaměřujeme se na neurální koreláty vědomých percepčních epizod. Naše tvrzení je že pojem NCC, jak je aplikován na vědomé percepční epizody, je třeba rekonceptualizovat. Směšuje totiž dohromady zpracování související s vnímaným obsahem a neurální substrát samotného vědomí, tj. mechanismy, které činí percepční obsah vědomým. Proto navrhujeme, aby byly percepční NCC rozděleny do dvou konstitutivních pojmů. Hlavní teoretická myšlenka, která se objevuje jako důsledek této rekonceptualizace, je, že neurální korelát percepční epizody vzniká v neuronální interakci mezi zpracováním obsahu a mechanismy poskytujícími vědomí. Článek tuto distinkci rozvádí, představuje některé počáteční argumenty v její prospěch a testuje jejich hodnotu ve světle některých z nejdiskutovanějších teorií vědomí.
Abstract in different language: The present paper was written as a contribution to ongoing methodological debates within the NCC project. We focus on the neural correlates of conscious perceptual episodes. Our claim is that the NCC notion, as applied to conscious perceptual episodes, needs to be reconceptualized. It mixes together the processing related to the perceived contents and the neural substrate of consciousness proper, i.e. mechanisms making the perceptual contents conscious. We thus propose that the perceptual NCC be divided into two constitutive subnotions. The main theoretical idea that emerges as a consequence of this reconceptualization is that the neural correlate of a perceptual episode is formed in the neural interaction between content-processing and consciousness-conferring mechanisms. The paper elaborates this distinction, marshals some initial arguments in its favour, and tests it against some of the most debated theories of consciousness.
Rights: © Department of Philosophy Johannes Gutenberg University
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
61-Article Text-363-1-10-20201230.pdf215,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD