Title: Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí
Other Titles: Home blood pressure monitoring
Authors: Kriegelsteinová, Vlasta
Frei, Jiří
Citation: KRIEGELSTEINOVÁ, V., FREI, J. Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí. In: Sborník příspěvků 6. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 47-49. ISBN 978-80-261-0968-6.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42736
ISBN: 978-80-261-0968-6
Keywords: monitorování;krevního;tlaku;domácím;prostředí
Keywords in different language: home;blood;pressure;monitoring
Abstract: Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí patří mezi populární metody diagnostiky a kontroly průběhu léčby arteriální hypertenze. Pozitivní význam zaujímá při diagnostice maskované hypertenze a hypertenze bílého pláště. V roce 2013 vydala Evropská kardiologická společnost a Evropská společnost pro hypertenzi dokument, který zahrnuje doporučení pro domácí měření krevního tlaku. Hodnota krevního tlaku je důležitá veličina, která je závislá na řadě vnějších a vnitřních faktorů. Je ovlivněna fyzickou i psychickou zátěží a mění se v průběhu dne a noci. Domácí měření tlaku zapojuje nemocné do léčby a zvyšuje jejich spolupráci. Některým pacientům pomáhá domácí měření v pocitu zapojení se do léčby a dobré výsledky v něm vzbuzují důvěru pro správný postup léčby. Pro mnoho pacientů je obtížné dodržovat nefarmakologická doporučení a léčbu. Důležitý je psychologický přístup k pacientovi a opakovaná edukace.
Abstract in different language: Monitoring blood pressure at home is one of the popular methods of diagnosing and controlling the course of treatment of arterial hypertension. It is of positive importance in the diagnosis of masked hypertension and white matter hypertension. In 2013, the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension issued a document that included recommendations for home blood pressure measurements. Blood pressure is an important variable that depends on a number of external and internal factors. It is affected by physical and mental stress and changes during the day and night. Home pressure measurement engages patients in treatment and increases their cooperation. For some patients, home measurement helps to feel involved in treatment and good results inspire confidence in the correct course of treatment. For many patients, it is difficult to follow non-pharmacological recommendations and treatment. A psychological approach to the patient and repeated education are important.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
konference-fzs-sbornik-2020.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD