Title: Factors determining the achievement of IS/IT benefits: an empirical study in the Slovak Republic
Other Titles: Faktory určující dosažení výhod IS / IT: empirická studie ve Slovenské republice
Authors: Bolek, Vladimír
Romanová, Anita
Zelina, Michal
Januška, Martin
Citation: BOLEK, V., ROMANOVÁ, A., ZELINA, M., JANUŠKA, M. Factors determining the achievement of IS/IT benefits: an empirical study in the Slovak Republic. European Journal of International Management, 2021, roč. 15, č. 1, s. 27-45. ISSN 1751-6757.
Issue Date: 2021
Publisher: Inderscience enterprises
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42749
ISSN: 1751-6757
Keywords: správa informačních systémů;správa informací;výhody;informační systémy;informační technologií
Keywords in different language: management of information systems;information management;benefits;information systems;information technologies.
Abstract: Koncept IKT zahrnuje technické, technologické a metodické zdroje potřebné pro sběr, zpracování a poskytování informací všem zúčastněným stranám v rozhodovacím procesu - nejen manažerům. Společnosti očekávají výhody implementovaného IS / IT. Výhoda je spojena s vytvářením hodnoty a efektivitou pro příslušnou entitu, což představuje požadované výhody pro podnik. Cílem tohoto průzkumu bylo prozkoumat výhody dosažené použitím IS / IT ovlivňující konkurenci mezi podniky ve Slovenské republice (střední a východní Evropa, člen Evropské unie, Vyšehradská skupina) a vlivy určující jejich dosažení. Hlavním cílem vědeckého diskurzu je určit úrovně významnosti různých vnějších a vnitřních vlivů na dosažení přínosů z používání IS / IT na základě statistické analýzy k identifikaci, které vnitřní a vnější vlivy vstupují do statisticky významných modelů tří nejčastěji dosažené výhody ovlivňující konkurenceschopnost společností.
Abstract in different language: The concept of ICT includes technical, technological and methodological resources required for collection, processing and provision of information to all the stakeholders in the decision-making process - not just managers. Companies expect benefits from the implemented IS/IT. The benefit is associated with value creation and efficiency for the relevant entity, which represents the desired benefits for an enterprise. The aim of this survey was to explore the benefits achieved by using IS/IT affecting the competition among enterprises in Slovak Republic (Central and Eastern Europe, member of the European Union, Visegrad Group) and the influences determining their achievement. The main objective of the scientific discourse is to determine levels of significance of various external and internal influences on achieving benefits from the use of IS/IT, based on statistical analysis to identify which internal and external influences entering statistically significant models of the three most commonly achieved benefits affecting the competitiveness of companies.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Inderscience enterprises
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2020_EJIM-9953_final_publikované.pdf344,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD