Title: Austenitické oceli s přídavkem bóru pro výrobu komponent ke skladování použitého jaderného paliva
Other Titles: Austenitic steels with added boron for the production of components for the storage of spent nuclear fuel
Authors: Růžička, Jan
Čejková, Petra
Kříž, Antonín
Balcar, Martin
Tkadlečková, Markéta
Studecký, Tomáš
Citation: RŮŽIČKA, J., ČEJKOVÁ, P., KŘÍŽ, A., BALCAR, M., TKADLEČKOVÁ, M., STUDECKÝ, T. Austenitické oceli s přídavkem bóru pro výrobu komponent ke skladování použitého jaderného paliva. Kovárenství, 2020, roč. 72, č. říjen 2020, s. 26-27. ISSN 1213-9289.
Issue Date: 2020
Publisher: Svaz kováren ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42788
ISSN: 1213-9289
Keywords: Jaderné palivo;austenitická ocel;bor;mikrostruktura
Keywords in different language: Nuclear fuel;austenitic steel;boron;microstructure
Abstract: Použité jaderné palivo ve formě palivových souborů nebo kazet je nutné po jeho vyjmutí z reaktoru nejprve uskladnit ve skladovacích bazénech po dobu několika let, následně jej umístit do transportně-skladovacího obalového souboru pro střednědobé skladování, a poté případně do obalového souboru pro trvalé uložení. K tomu jsou zapotřebí komponenty jako skladovací mříže, stínící prvky nebo koše obalových souborů, které jsou většinou vyrobeny z kovových materiálů s přídavkem bóru. Mikrostruktura korozivzdorných ocelí obohacených cca 2 hm. % bóru je charakteristická přítomností boridů Cr2B v austenitické matrici Fe-gama.
Abstract in different language: Used nuclear fuel in the form of fuel assemblies or cartridges must be first stored in storage pools for several years after being removed from the reactor, then placed in a transport-storage package for medium-term storage, and then possibly in a permanent storage package. This requires components such as storage grids, shielding elements or baskets of packaging sets, which are usually made of metal materials with the addition of boron. Microstructure of stainless steels with approx. 2 wt. % of boron is characterized by the presence of Cr2B borides in the austenitic Fe-gamma matrix.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Svaz kováren ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Růžička_Čejková_Kovárenství_2020.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD