Název: Methodology for observation of maraging tool steel after 3D printing using FIB and STEM mode
Další názvy: Metodologie pozorování tištěné maragingové oceli použitím fokusovaného iontového paprsku a STEM módu
Autoři: Opatová, Kateřina
Kučerová, Ludmila
Zetková, Ivana
Citace zdrojového dokumentu: OPATOVÁ, K. KUČEROVÁ, L. ZETKOVÁ, I.Methodology for observation of maraging tool steel after 3D printing using FIB and STEM mode. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: IOP Publishing LTD
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080917573
http://hdl.handle.net/11025/42910
ISSN: 1757-8981
Klíčová slova: FIB;STEM;maragingová ocel;3D tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: FIB;STEM;maraging steel;3D printing
Abstrakt: Komponenty nástrojové maraging oceli vyrobené 3D tiskem jsou po tisku dále tepelně zpracovány. Zpracování zahrnuje žíhání na odstranění pnutí a precipitační vytvrzování. Během tohoto procesu se tvoří částice Ni3Ti a Fe2Mo nebo Fe7Mo, které významně přispívají ke zvýšení meze pevnosti v tahu, tvrdosti a houževnatosti. Aby bylo možné pochopit procesy precipitace, je nutné částice podrobně analyzovat. Jejich rozměry jsou však příliš malé pro pozorování optickým mikroskopem (OM), případně řádkovacím elektronovým mikroskopem (ŘEM). Možným způsobem zkoumání a popisu těchto precipitátů je vytvoření tenké lamely pomocí fokusovaného iontového paprsku (FIB) v komoře elektronového mikroskopu, kde se následně pro pozorování použije skenovací transmisní elektronová mikroskopie (STEM). Lamela byla připravena části tištěné metodou DMLS (Direct Metal Laser Sintering) iontovým paprskem pro pozorování v režimu STEM. Experiment se uskutečnil na skenovacím elektronovém mikroskopu Zeiss AURIGA, vybaveném iontovým sloupcem a také STEM módem pro tenké vzorky. Metodika přípravy lamel byla postupně optimalizována tak, aby bylo dosaženo dostatečného rozlišení pro pozorování těchto velmi jemných mikrostruktur vytvořených 3D tiskem.
Abstrakt v dalším jazyce: The components of the maraging tool steel produced by 3D printing are further heat-treated after printing. It includes a stress relief annealing and precipitation hardening. During this process precipitates of Ni3Ti and Fe2Mo or Fe7Mo are formed, which significantly contribute to an increase in ultimate tensile strength, hardness, and toughness. To understand the precipitation processes, it is necessary to describe the particles in detail. However, they are very small in size and cannot be examined properly by a light microscope (LM) or by scanning electron microscope (SEM). A possible way to investigate and describe these precipitates is to produce a thin lamella using a focused ion beam (FIB) in the electron microscope chamber, where scanning transmission electron microscopy (STEM) is subsequently used for observation. A lamella was prepared from the DMLS (Direct Metal Laser Sintering) printed part by an ion beam for observation in STEM mode. The experiment took place at the Zeiss AURIGA scanning electron microscope, equipped with an ion gun and also with STEM capabilities for thin samples. The lamella preparation methodology was gradually optimized to achieve sufficient resolution for observation of these very fine microstructures produced by 3D printing.
Práva: © IOP Publishing
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Opatová_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012024.pdf783,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD