Název: Recent advances in selective catalytic reduction of NOx by carbon monoxide for flue gas cleaning process: a review
Další názvy: Současné pokroky v selektivní katalytické redukci NOx oxidem uhelnatým pro účely čištění spalin: přehledový článek
Autoři: Gholami, Zahra
Luo, Guohua
Gholami, Fatemeh
Yang, Fan
Citace zdrojového dokumentu: GHOLAMI, Z. LUO, G. GHOLAMI, F. YANG, F.Recent advances in selective catalytic reduction of NOx by carbon monoxide for flue gas cleaning process: a review. Catalysis reviews-science and engineering, 2020, roč. 63, č. 1, s. 68-119. ISSN 0161-4940.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Bellwether Publishing
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85083680065
http://hdl.handle.net/11025/42916
ISSN: 0161-4940
Klíčová slova: CO-SCR;oxidy dusíku;oxid uhelnatý;spaliny;ekologický katalytický materiál;reakční mechanismus
Klíčová slova v dalším jazyce: CO–SCR;nitrogen oxide;carbon monoxide;flue gas;environmental Catalysis;reaction mechanism
Abstrakt: Zásadním problémem současnosti je eliminace emisí NOx do atmosféry, protože tyto látky mohou způsobovat závažné problémy, a to jak ekologické tak zdravotní. Odstranění NOx ze spalin je obvykle realizováno několika metodami, mezi nimi se jako perspektivní a účinná jeví selektivní katalytická redukce. Redukce NOx oxidem uhelnatým (CO-SCR) se nabízí jako levné a jednoduché řešení pro stacionární i mobilní zdroje emisí. Tento článek podává přehled o jednotlivých typech katalytického materiálu včetně katalytického materiálu na bázi kovových oxidů a diskutuje jejich účinnost pro redukci NOx oxidem uhelnatým. Článek uvádí výsledky experimentálního výzkumu mnoha skupin tak, aby čtenář porozuměl celkové situaci na pole redukce NOx metodou CO-SCR. Dále je také diskutována účinnost katalytické redukce v případě, že je ve spalinách obsažen kyslík, vodní pára, oxid siřičitý, což jsou látky ve spalinách běžně přítomné. Článek též předkládá reakční mechanismus pro metodu CO-SCR.
Abstrakt v dalším jazyce: It is crucial to control NOx emission into the atmosphere because it can make several harmful health and environmental effects. Many techniques are available for NOx reduction, and among them, selective catalytic reduction (SCR) is one of the most efficient techniques for NOx removal in flue gas cleaning process. The reduction of NOx by CO offers a simple and low-cost technology for reducing NOx emissions from mobile or stationary sources. In this review, NOx emission, different NOx control technologies, and the challenges for the SCR process are studied. This paper reviews various types of catalysts, including supported and unsupported metal oxide catalysts as efficient catalysts for NOx reduction by CO. The reported experimental researches are analyzed to make an overview of the NOx reduction through CO-SCR process. Moreover, catalytic performances in the presence of oxygen, water steam, and sulfur dioxide, which usually exist in exhaust gases produced in thecombustion process, are discussed. Moreover, this paper reviews the possible reaction mechanisms for the CO–SCR.
Práva: Plný text není přístupný.
© Bellwether Publishing
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD