Title: Secure Operation of Flexible Technologies in Distribution Power Networks
Other Titles: Bezpečný provoz flexibilních technologií v distribučních sítích
Authors: Hering, Pavel
Střelec, Martin
Janeček, Petr
Citation: HERING, P. STŘELEC, M. JANEČEK, P.Secure Operation of Flexible Technologies in Distribution Power Networks. In: Proceedings of the 2020 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe). New York: IEEE, 2020. s. 419-423. ISBN 978-1-72817-100-5.
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85097333389
http://hdl.handle.net/11025/42933
ISBN: 978-1-72817-100-5
Keywords: distribuční síť;síťová bezpečnost;flexibilita
Keywords in different language: Distribution system;system security;flexibility
Abstract: Energetické prostředí postupuje významnými změnami, které zavádějí nová tržní uspořádání následovaná pronikáním nových technologických trendů. Složitost prostředí se rychle zvyšuje. Nová tržní uspořádání přinášejí prosumers bezprecedentní příležitosti ke komercializaci jejich potenciálu flexibility napájení. Zatímco se zákazníci snaží maximalizovat své ekonomické výhody, provozovatelé distribučních soustav čelí rostoucím požadavkům na efektivní provoz distribuční soustavy. Tento článek představuje novou možnost koordinace, která snižuje jeho složitost prostřednictvím regionální metody bezpečných injekcí energie. Představená metoda aktivně monitoruje provoz distribuční energetické sítě a efektivně hodnotí uzlové bezpečnostní rezervy napájecích injekcí, které určují zabezpečenou oblast, kde mohou zákazníci libovolně měnit své napájecí injekce bez porušení bezpečnostních kritérií sítě. Funkčnost navrhované metody ilustruje případová studie zaměřená na monitorování distribuční energetické sítě.
Abstract in different language: Energy environment is proceeding significant changes, which establish new market arrangements following by penetration of novel technological trends. The complexity of the environment is rapidly increasing. Novel market arrangements brings unprecedented opportunities to prosumers for commercialization of their power flexibility potential. While prosumers aim to maximize their economical benefits, distribution system operators are facing increasing requirements on efficient operation of distribution system. This paper presents a novel coordination possibility, which reduces its complexity via region-based method of secure power injections. Introduced method actively monitors a distribution power network operation and efficiently evaluate nodal security margins of power injections, which determine secure area, where prosumers can change their power injections arbitrary without violation of network security criteria. Functionality of the proposed method is illustrated in a case study focused on distribution power network monitoring.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hering2020_Secture_operation_of_flexible_.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD