Title: Za vlast: konstrukce identity mezi subkulturou mládeže a občanským sdružením
Other Titles: For the Motherland: Identity Construction between an Youth Subculture and a Voluntary Association
Authors: Damek, Michal
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4294
Keywords: autenticita;CCCS;extremismus;fašismus;Hebdige;hegemonie;identita;Muggleton;multikulturalismus;nacionalismus;patriotismus;postmodernismus;poststrukturalismus;punk;rasismus;rituály přechodu;skinheads;subkultury;teorie subkultur.
Keywords in different language: authenticity;CCCS;extremism;fascism;Hebdige;hegemony;identity;Muggleton;multiculturalism;nationalism;patriotism;postmodernism;poststructuralism;punk;racism;rites of passage;skinheads;subculture;subcultural theories.
Abstract: Za vlast: konstrukce identity mezi subkulturou mládeže a občanským sdružením je prací, ve které se autor zabývá konstrukcí nacionalismu a patriotismu uvnitř subkultury skinheads a dále dvěma českými občanskými sdruženími, Vlasteneckou ligou a Svorností coby exemplárními příklady. Výzkumnou metodou práce bylo dlouhodobé zúčastněné pozorování a studium více forem subkulturní sebeprezentace, jako jsou (fan)ziny, fotografie, internetová diskuzní fóra atd. Teoretická část práce popisuje historický diskurz akademického studia subkultur (mládeže), který se započal chicagskou školou, pokračoval školou birminghamskou (CCCS) a je nejaktuálněji následován postsubkulturními teoriemi. Autor používá dvě hlavní teoretické pozice spojené s teoriemi subkultur mládeže. Za prvé aplikuje teoretický koncept Dicka Hebdige pro interpretaci vnitřních procesů v subkultuře skinheads ve světě a poté i v ČR. Zdůrazňuje původně Lévi-Straussovy sociologické pojmy brikoláž a homologie s Hebdigeho konceptem vzdorování hegemonické moci, která je sémanticky redefinována do vlastního, Hebdigeova pojetí. Autor nachází stejné procesy nepřirozeného zlomu a dvou forem inkorporace jak ve světové, tak později v české skinheadské scéně. Hodlá prezentovat subkulturu skinheads jako ideologicky heterogenizovanou, dynamickou skupinu individií. Konečně pak užívá interní konceptuální termíny jako crucified, agro a political corectless v Hebdigeho a později, po započaté fázi inkorporace, v postmoderním teoretickém myšlení Davida Muggletona. Za druhé popisuje autor kališnictví coby specificky český pronárodní fenomén, který byl typický pro českou skinheadskou scénu v 90. letech a ze kterého se zformovalo občanské sdružení Vlastenecká liga. Kališnictví bylo vedlejším produktem v té době převážně ještě neglobalizované skinheadské scény. Dle tvrzení autora přechází současná skinheadská scéna do více globalizované formy. V poslední kapitole této práce jsou popsána ideologická východiska Vlastenecké ligy a podobně je tomu pak také u soudobého navazujícího občanského sdružení Svornost, kde autor prováděl vlastní terénní výzkum. Obě organizace pak autor na základě zjištěných poznatků vyčleňuje ze skinheadské scény.
Abstract in different language: For the Motherland: Identity Construction between an Youth Subculture and a Voluntary Association is a thesis, in which it's author deals with the construction of nationalism and patriotism inside the skinhead subculture. Two Czech voluntary associations, Vlastenecká liga and Svornost, serve further as a typical example. Reseach method of this thesis was a long-time participant observation and studying of many forms of subcultural self-presentation such as (fan)zines, photos, internet forums etc. Theoretical part of this thesis described historical discourse about the academic study of subcultures, which began with the Chicago school, continued in Birmingham school (CCCS) and is followed with post-subcultural theories. The author used two theoretical positions bounded to subcultural theories. At first, he applied Dick Hebdige's theoretical concept for the interpretation of internal processes in the skinhead subculture around the world and then in the Czech Republic. He emphasized originally Lévi-Strauss's sociological therms of bricolage and homology with Hebdige's concepts of resistance against the hegemonic power, which is semantically redefined in Hebdige's own, subcultural sense. The author found the same process of the unnatural break and two forms of incorporation both in the world and later in the Czech skinhead scene. He wanted to present skinhead subculture as an ideologically non-dualistic, dynamic group of individuals. Finally, he used internal conceptual terms like crucified, agro, and political corectless in the Hebdige's, and then, after the initial phase of incorporation, in the David Muggleton's postmodern theoretical meaning. Secondly, the author described kališnictví as an specific Czech pro-nationalist phenomena, which was typical for the 90's Czech skinhead scene and from which the voluntary association of Vlastenecká liga formed. Kališnictví was a by-product of the mostly non-globalized skinhead scene at that time and according to the standpoints of this thesis became contemporary pro-nationalist skinhead scene to the more globalised manifestation. In the last chapter of this thesis he described ideological viewpoints of Vlastenecká liga and then the ones of a similar voluntary association of Svornost based on his own fieldwork. Both of them he appropriated of the skinhead scene.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_mdamek_2012.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Michal_Damek.pdfPosudek vedoucího práce143,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Michal_Damek.pdfPosudek oponenta práce143,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Michal_Damek.pdfPrůběh obhajoby práce143,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.