Název: Zlomek obličejové nádoby z Českých Budějovic v kontextu středověkých až novověkých picích nádob s antropomorfní výzdobou
Další názvy: A fragment of a face vessel from České Budějovice in the context of medieval to modern drinking vessels with anthropomorphic decoration
Autoři: null, null
Čapek, Ladislav
Citace zdrojového dokumentu: ČAPEK, L.Zlomek obličejové nádoby z Českých Budějovic v kontextu středověkých až novověkých picích nádob s antropomorfní výzdobou. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč. 33, č. 1, s. 227-246. ISSN 0231-8237.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42963
ISSN: 0231-8237
Klíčová slova: antropomorfní picí nádoby;obličejové nádoby;svatební poháry;pozdní středověk;České Budějovice;městská radnice
Klíčová slova v dalším jazyce: anthropomorphic drinking vessels;face vessels;wedding goblets;Late Middle Ages;České Budějovice;town hall
Abstrakt: Při výzkumu nádvoří českobudějovické radnice v letech 1996 až 1997 byl objeven zlomek nádoby s plastickým reliéfem stylizované ženské tváře. Zlomek byl původně považován za součást antropomorfní akvamanile. Na základě srovnávacího studia antropomorfní keramiky s plastickou reliéfní výzdobou lidských tváří, označovaných za obličejové nádoby (něm. Gesichtsgefäße, angl. face-mask jug), byl tento nález reinterpretován a zařazen mezi skupinu luxusní stolní keramiky, která by mohla náležet ke skupině označované jako obličejové či svatební poháry. Příspěvek se zabývá hodnocením dosud nečetných příkladů středověkých antropomorfních picích nádob na území Čech a Moravy a jejich zahraničních analogií, které se k nám dostávaly jako dálkové importy, nebo vznikaly jako místní napodobeniny.
Abstrakt v dalším jazyce: During the excavation in the courtyard of the České Budějovice town hall in 1996–1997, a fragment of a vessel with an embossed relief in the form of a stylized female face was discovered. The fragment was originally considered as part of an anthropomorphic aquamanile. On the basis of comparative studies of anthropomorphic pottery with embossed relief decoration in the form of human faces, referred to as face-mask jugs (Gesichtsgefäße in German), the find was reinterpreted and ascribed to a group of luxurious tableware which might belong to a group known as face or wedding goblets. The contribution deals with analysis of hitherto scarce examples of medieval anthropomorphic drinking vessels in the territory of Bohemia and Moravia and their foreign analogies which reached our country as long-distance imports or were manufactured as local imitations.
Práva: Plný text není přístupný.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KAR)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
10. Čapek pohár.pdf4,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD