Title: Středověká až novověká keramika ze zaniklých vsí Prochod a Ždár ve Velechvínském polesí a problematika datování zániku osídlení na základě pylového záznamu
Other Titles: Medieval to modern pottery from the deserted villages of Prochod and Žďár in the Velechvín forest district and the issue of dating the decline of settlement on the basis of the pollen record
Authors: Čapek, Ladislav
Petr, Libor
Citation: ČAPEK, L. PETR, L.Středověká až novověká keramika ze zaniklých vsí Prochod a Ždár ve Velechvínském polesí a problematika datování zániku osídlení na základě pylového záznamu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč. 33, č. 1, s. 247-271. ISSN 0231-8237.
Issue Date: 2020
Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42964
ISSN: 0231-8237
Keywords: zaniklé středověké vesnice;středověká a novověká keramika;problematika datování;pylový profil
Keywords in different language: deserted medieval villages;medieval and modern pottery;issue of dating;pollen profile
Abstract: Příspěvek se zabývá otázkou datování zaniklých vsí Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí nedalo Českých Budějovic na základě rozboru vrcholně a pozdně středověké keramiky, která byla získána prostřednictvím povrchových sběrů a drobných vzorkovacích sondáží v několika posledních letech. V případě vsi Prochod se výpověď keramických nálezů rozchází s písemnými prameny. Ves je poprvé zmiňována v roce 1373, v souborech z povrchových sběrů převažuje keramika 13. století, která ukazuje na starší založení vesnice. Radiokarbonové datování pylového profilu z vodní nádrže ukazuje rovněž na fázi vývoje osídlení projevující se odlesněním krajiny v průběhu 13. a 14. století. Překvapivá je naopak absence pozdně středověké keramiky 15. století, kdy máme řadu písemných zmínek o majitelích vsi. U druhé vsi Žďár je zastoupena pozdně středověká až raně novověká keramika, která koresponduje s historickými údaji z urbáře hlubockého panství z roku 1490.
Abstract in different language: The contribution deals with the issue of dating the deserted villages of Prochod and Žďár in the Velechvín forest district, located not far from České Budějovice, on the basis of analysis of high and late medieval pottery which has been recovered through surface collection and small-scale sampling surveys over several recent years. In the case of the village of Prochod, the testimony of ceramic finds contradicts written sources. The village was first mentioned in 1373, but the surface collection assemblages predominantly contain 13th century potsherds which seems to be indicative of earlier origins. Radiocarbon dating of the pollen profile from the water reservoir also points to an earlier development phase of the local settlement manifesting itself through deforestation of the landscape in the course of the 13th and 14th centuries. The absence of late medieval, 15th century potsherds is rather surprising, as there are a number of written entries about the village’s owners for that period. In the case of the other village, Žďár, late medieval to early modern potsherds are present, which corresponds to historical data from the Urbarium of the Hluboká estate from 1490.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
11. Čapek - Petr.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD