Title: Posouzení raného vztahu matka-dítě v komunitním prostředí
Other Titles: Assessment of an early mother-child relationship in a community
Authors: Hendrych Lorenzová, Eva
Bártlová, Sylva
Ratislavová, Kateřina
Citation: HENDRYCH LORENZOVÁ, E. BÁRTLOVÁ, RATISLAVOVÁ, K. Posouzení raného vztahu matka-dítě v komunitním prostředí. Pediatrie pro praxi, 2018, roč. 19, č. 6, s. 332-336. ISSN 1213-0494.
Issue Date: 2018
Publisher: Solen
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85059780819
http://hdl.handle.net/11025/43003
ISSN: 1213-0494
Keywords: psychologie raného mateřství;bonding;podpora vztahu matka / dítě;komunitní péče po porodu;dotazník MIRF Scale
Keywords in different language: psychology od early motherhood;bonding;maternal / child support;community care after childbirth;MIRF Scale questionnaire.
Abstract: Těhotenství, porod a poporodní období můžeme označit jako velmi senzitivní životní etapu a to jak pro matku, tak pro její dítě. Matka a její dítě jsou v těchto obdobích velmi propojeni a není možné pečovat o jednoho, aniž by to nesouviselo s druhým. V těchto obdobích je vhodné, aby se mezi matkou a jejím dítětem rozvíjela pozitivní emocionální vazba. Pozitivní emocionální vazba k dítěti pomáhá ženě být více v souznění s mateřskou rolí a lépe přijímat změny, které mateřství do jejího života přináší. Pro samotné dítě pak pozitivní emocionální vazba s matkou přináší pocity jistoty, lásky a formuje tak jeho budoucí emocionální život. Tento článek představuje specifickou škálu MIRF Scale (Mother-to-Infant Relation and Feeling Scale/ Škála vztahu mezi matkou a dítětem), kterou je vhodné použít v komunitním prostředí k posouzení emocionální vazby mezi matkou a jejím dítětem po porodu a také praktické rady, jak rozvoj pozitivní emocionální vazby mezi matkou a dítětem podpořit.
Abstract in different language: Pregnancy, childbirth and postpartum periods are very sensitive for mother and child. Mother and her baby are very closely interconnected during these periods, and one cannot be cared for without the other. At these times, it is advisable to develop a positive emotional bond between the mother and her baby. A positive emotional bond helps a woman to be more in harmony with her maternity roles and better accept the changes maternity brings to her life. For the child itself, a positive emotional bond with mother brings feelings of love and affection, thus shaping his future emotional life. This article presents a specific range of MIRF Scale that can be used in a community environment to assess the emotional bond between the mother and her child after childbirth, as well as practical advice on how to develop a positive emotional bond between mother and baby.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Solen
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pediatrie pro praxi, Hendrych Lorenzová.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD