Název: Pohlavní rozdíly profilu obličeje a jejich vliv na rozpoznávání pohlaví a na atraktivitu.
Další názvy: The Sexual Differences of the Profile of Face and Their Influence on the Recognition of Sex and on the Attractiveness.
Autoři: Fryčková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Králík, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4301
Klíčová slova: pohlavní dimorfismus;obličej;rozpoznávání pohlaví;profil obličeje;atraktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: sexual dimorphism;face;recognition of sex;profile of face;attractiveness
Abstrakt: Diplomová práce vychází z teorie pohlavního výběru v kontextu pohlavního dimorfismu člověka, a to zejména v obličeji a profilu obličeje. Vlastní výzkum zjišťuje, zda mezi muži a ženami existuje pohlavní dimorfismus profilu obličeje, jak pohlavně dimorfní znaky ovlivňují schopnost rozpoznat pohlaví, jestli existuje rozdíl mezi muži a ženami v rozpoznávání pohlaví a přisouzení atraktivity a jak pohlavně dimorfní znaky působí na pozorovatele v přisuzování atraktivity. V rámci výzkumu se ukázalo, že pohlavní dimorfismus mezi muži a ženami skutečně existuje. Přímé rozměry neumožňují lépe rozpoznávat pohlaví. Úhly a plocha nosu oproti tomu ano. Existuje rozdíl mezi muži a ženami v hodnocení pohlaví. Muži lépe hodnotili ženy a ženy lépe hodnotily muže. Femininní fotografie mužů a žen byly mužskými i ženskými probandy hodnoceny jako atraktivnější.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis The Sexual Differences of the Profile of Face and Their Influence on the Recognition of Sex and on the Attractiveness dealing with the theory of sexual selection, human sexual dimorphism especially in the face and profile of the face. Personal research detects, if among men and women exists a sexual dimorphism of profile. Further research detects how sexual dimorphous features influence the ability of recognition of sex, if there exists a difference among men and women in the recognition of sex and adjudgment of attractiveness; and how sexual dimorphous features affect observer in attractiveness. In research it showed that sexual dimorphism among men and women actually exists. Direct proportions do not enable better recognizing of sex, angles and surfaces of the nose on the other hand enable better recognition. Difference among men and women exists in ranking of sex. Men better ranking women and women better ranking men. Feminine pictures of men and women were ranking by male and female probands more attractive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fryckova_Jana_DP_2012.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jana_Fryckova.pdfPosudek vedoucího práce189,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Jana_Fryckova.pdfPosudek oponenta práce189,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Jana_Fryckova.pdfPrůběh obhajoby práce189,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.