Title: Generalized modal reduction method for the dynamic analysis of rotating mechanical systems
Other Titles: Zobecněná metoda modální redukce v dynamice rotujících mechanických systémů
Authors: Zeman, Vladimír
Hlaváč, Zdeněk
Citation: ZEMAN, V. HLAVÁČ, Z. Generalized modal reduction method for the dynamic analysis of rotating mechanical systems. Applied and Computational Mechanics, 2020, roč. 14, č. 1, s. 81-98. ISSN 1802-680X.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090715260
http://hdl.handle.net/11025/43108
ISSN: 1802-680X
Keywords: metoda modální redukce;komplexní modální veličiny;rotující systémy;nelineární vazby
Keywords in different language: modal reduction method;complex modal values;rotating systems;nonlinearcouplings
Abstract: Cílem článku je uvedení metody modální redukce dynamických systémů složených z lineárních nekonzervativních subsystémů provázaných nelineárními diskrétními vazbami. Rotující mechanické systémy obsahují gyroskopické a další vlivy od rotace a tlumení. Nová metoda redukce je založena na komplexních modálních veličinách celého systému nebo izolovaných subsystémů. Jejich komplexní vlastní čísla a vlastní vektory jsou využity pro transformaci zobecněných souřadnic a pro redukci počtu stupňů volnosti. Uvedená metoda je zaměřena na rotující kmitavé systémy s gyroskopickými a tlumicími vlivy a nelineárními vazbami.
Abstract in different language: The paper proposes modal reduction method of the dynamic systems composed of linear nonconservative subsystems coupled by nonlinear discrete couplings. Classical approach to the modal reduction is based on the transformation of the generalized coordinates by the real modal submatrix of the linear conservative part of the whole system. In case of modal synthesis method, transformation matrices are the real modal submatrices of the conservative part of mutually isolated subsystems. Rotating mechanical systems contain gyroscopic effects and other influences of rotation and damping. The paper introduces a generalized modal reduction method based on the complex modal values of the whole system or the isolated subsystems. Their complex eigenvalues and eigenvectors are used for transformation of the generalized coordinates and reduction of the number of degrees of freedom. The presented method is focused on vibrating rotating systems with gyroscopic and dissipative effects and nonlinear internal couplings.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
552-3743-1-PB.pdf419,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD