Title: Orientace studentů ošetřovateství na péči a profesní odbornost
Other Titles: Caring and Nursing Expertise Orientation in Nursing Students
Authors: Ratislavová, Kateřina
Kravcová, Kateřina
Citation: RATISLAVOVÁ, K. KRAVCOVÁ, K. Orientace studentů ošetřovateství na péči a profesní odbornost. Ošetřovatelské perspektivy, 2020, roč. 3, č. 1, s. 59-69. ISSN 2570-785X.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43126
ISSN: 2570-785X
Keywords: průřezová studie;ošetřovatelství;motivace;studium;obor všeobecná sestra
Keywords in different language: cross-sectional study;nursing, motivation;study;specialization of general nurse
Abstract: Východiska: Motivace ke studiu oboru všeobecná sestra je téma velmi aktuální vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků v ošetřovatelské praxi. Tento problém je diskutován nejen u nás, ale i v zahraničí a hledají se faktory, které souvisí s motivací studentů ošetřovatelství ke studiu, jeho úspěšnému ukončení a k práci v oboru. Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je orientace studentů nelékařských zdravotnických oborů na péči a profesní odbornost. Zajímalo nás, jaké jsou rozdíly v motivaci ke studiu a orientaci na ošetřovatelství mezi studenty oboru praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra a bakalářského oboru všeobecná sestra. Metody: Průřezová studie probíhala na středních a vyšších zdravotnických školách a na vysokých školách v Plzeňském a Středočeském kraji. Data byla shromážděna anonymně pomocí dotazníku. Výsledky: Výsledné souvislosti vycházejí z odpovědí 193 respondentů. Z dotazníku, který se zaměřil na Orientaci na péči a profesní odbornost, bylo zjištěno, že výsledky obou škál se u skupin rozdělených dle úrovně vzdělání studentů statisticky významně neliší. Na Orientaci na péči má vliv faktor Pohlaví (p = 0,002), Základní zkušenost s ošetřováním v rodině (p = 0,04), Přímá pracovní zkušenost s ošetřováním nemocných (p = 0,001), Ošetřovatelství jako hobby (p = 0,031) a Rozhodnutí setrvat v oboru (p = 0,000). Tyto proměnné míru orientace na ošetřovatelství/ošetřování nemocných ovlivňují kladně. Na Orientaci na profesní odbornost má pozitivní vliv pouze Přímá pracovní zkušenost s ošetřováním nemocných (p = 0,026) a Rozhodnutí setrvat v oboru (p = 0,000). Závěr: Většina zdravotnických systémů ve světě se potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu na všech úrovních poskytovaných zdravotnických služeb. Je tedy důležité odhalit příčiny a řešit následky pro zachování kvalitní a dostupné péče.
Abstract in different language: Background: Motivation to study general nursing is very actual theme because of lack of nursing professionals in nursing practice. This problem is discussed not only in Czech Republic, but also in foreign countries and there is effort to find the factors of student’s motivation to study nursing profession, to finish this study with success and to find the work in practice. Aim: The aim of theses was discover nursing student’s orientation to nursing and healthcare expertise. We tried to find the differences in motivation to study and orientation to nursing between groups of students several specialization – Practice Nurse, General qualified Nurse and General Nurse with Bachelor title. Methods: Cross-sectional study was made at the Nursing practice school, the High level nursing college in Pilsen region and Central Bohemian Region and at The University of West Bohemia. The information was collected anonymously via questionnaire. Results: The resulting context come out from 193 answers of respondents. When we compare answers from Orientation to caring and nursing expertise questionnaire, we did not find out statistic differences between groups of students specific educational fields. When we compare specific factors relating with Orientation to caring questionnaire we find out significant differences between factors of Gender (p = 0.002), Basic experience with caring in family (p = 0.04), Direct work experience with care of patient (p = 0.001), Nursing like a hobby (p = 0.031) and Decision to stay in healthcare profession (p = 0.000). These variable values have a positive influence for results Orientation to caring questionnaire. When we compare these factors with Orientation to nursing expertise, there were significants only two factors, Direct work experience with care of patient (p = 0.026) and Decision to stay in healthcare profession (p = 0.000). Conclusion: The most of Healthcare systems on the world contend with lack of qualified healthcare professionals on every level of provided healthcare services. This is the reason to find out causes of this problem and solve the consequences for maintenance quality and availability care of patient.
Rights: © Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD