Title: Degradation kinetics of Pt during high-temperature PEM fuel cell operation Part III: Voltage-dependent Pt degradation rate in single-cell experiments
Other Titles: Kinetika degradace Pt během provozu vysokoteplotního PEM palivového článku Část III: Napěťově závislá degradace Pt v experimentech s individuálními palivovými články
Authors: Prokop, Martin
Bystroň, Tomáš
Bělský, Petr
Tuček, Ondřej
Kodým, Roman
Paidar, Martin
Bouzek, Karel
Citation: PROKOP, M. BYSTROŇ, T. BĚLSKÝ, P. TUČEK, O. KODÝM, R. PAIDAR, M. BOUZEK, K. Degradation kinetics of Pt during high-temperature PEM fuel cell operation Part III: Voltage-dependent Pt degradation rate in single-cell experiments. Electrochimica Acta, 2020, roč. 363, č. DEC 10 2020. ISSN 0013-4686.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85092245614
http://hdl.handle.net/11025/43161
ISSN: 0013-4686
Keywords: Palivový článek PEM;Degradace nanočásticového katalyzátoru;Degradace platiny;Individuální článek;Post mortem analýza
Keywords in different language: PEM fuel cell;Nanoparticle catalyst degradation;Platinum degradation;Single cell;Post-mortem analysis
Abstract: Degradace Pt katalyzátoru je jedním z největších problémů ve vysokoteplotních palivových článcích s PEM membránami (HT PEM FC). Přestože na toto téma bylo napsáno mnoho publikací, nebyl doposud jasně objasněn vztah mezi růstem velikosti nanočástic Pt a provozními podmínkami HT PEM FC. Cílem předkládané práce je určit závislost růstu nanočástic Pt na provozním napětí HT PEM FC pomocí experimenálních pokusů s individuálními palovovými články (single cell) s následnou post-mortem analýzou katalytických vrstev na obou elektrodách. Dlouhodobé experimenty za dobře definovaných podmínek prováděné za konstatního napětí v kombinaci s několika post-mortem instrumentálními metodami umožnily předpověď vývoje distribuce nanočástic Pt v čase. Při vyšších napětích byl růst velikosti nanočástic Pt méně výrazný než při napětích nižších. To je pravděpodobně způsobeno změnou rychlost určujícího kroku při růstu velikosti nanočástic Pt.
Abstract in different language: Degradation of the Pt catalyst is one of the most serious problems related to the high-temperature fuel cell with a proton-exchange membrane (HT PEM FC). Despite many publications on this topic, no clear relationship between Pt nanoparticle growth and HT PEM FC operating conditions has been formulated yet. The goal of the presented study is to determine the dependence of Pt nanoparticle growth on the operational voltage of the HT PEM FC by means of experimental single-cell testing with subsequent post mortem analysis of the catalyst layers on the two electrodes. Well-defined, long-term tests performed at constant voltage in combination with several post mortem instrumental methods enabled the prediction of the development of Pt nanoparticle distribution. At higher voltages, Pt nanoparticle growth was less pronounced than at low voltages. This was likely caused by the change in the rate-limiting step in Pt nanoparticle growth.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD