Title: Zvyšování efektivnosti řízení lidských zdrojů
Other Titles: Increasing the efficiency of human resource management
Authors: Kuncová, Jitka
Advisor: Holečková, Yvona
Referee: Hofman, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4318
Keywords: řízení;lidské zdroje;efektivita;obchodní zástupce;manažer
Keywords in different language: management;human resources;efficiency;sales;manager
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku řízení lidských zdrojů. Tato problematika je velmi obšírná a zajisté by bylo možno napsat další desítky stránek. Dané téma, šířka i hloubka problematiky je velmi aktuální, rozmanitá a důležitá. Zahrnuje celou škálu odvětví od plánování přes nábor, permanentního vzdělávání, motivování až po hodnocení a odměňování. V bakalářské práci je zhodnoceno řízení lidských zdrojů ve společnosti AXA pojišťovna, a.s. z hledisek stylu vedení, organizační architektury, výběru, vzdělávání a výcviku obchodních zástupců, příjmů pracovníků, způsobu motivace a zpětné vazby. Výstupem práce jsou navržená opatření pro efektivnější řízení lidských zdrojů včetně jejich realizační náročnosti, přičemž jsem vycházela ze získaných zkušeností v praxi i v životě.
Abstract in different language: The present work is focused on human resources management. This issue is very widely, and certainly it would be possible to write another ten pages. This theme, width and depth of the problem is very topical, varied and important. Includes a wide range of branch, from planning through recruitment, continuing education, to motivate and reward evaluation. The Bachelor thesis is evaluated in human resource management of AXA Insurance, Inc. Aspects of leadership style, organizational architecture, recruitment, development and training of sales representatives, workers' incomes, way of motivation and feedback. The output works are the proposed measures for the effective management of human resources, including their implementation complexity, while I relied on the experience gained in practice and in life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kuncova J..pdfPlný text práce976,23 kBAdobe PDFView/Open
Kuncova v.jpgPosudek vedoucího práce692,08 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kuncova o.jpgPosudek oponenta práce682,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kuncova ob.jpgPrůběh obhajoby práce394,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.