Název: Zvyšování efektivnosti řízení lidských zdrojů
Další názvy: Increasing the efficiency of human resource management
Autoři: Kuncová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Hofman, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4318
Klíčová slova: řízení;lidské zdroje;efektivita;obchodní zástupce;manažer
Klíčová slova v dalším jazyce: management;human resources;efficiency;sales;manager
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku řízení lidských zdrojů. Tato problematika je velmi obšírná a zajisté by bylo možno napsat další desítky stránek. Dané téma, šířka i hloubka problematiky je velmi aktuální, rozmanitá a důležitá. Zahrnuje celou škálu odvětví od plánování přes nábor, permanentního vzdělávání, motivování až po hodnocení a odměňování. V bakalářské práci je zhodnoceno řízení lidských zdrojů ve společnosti AXA pojišťovna, a.s. z hledisek stylu vedení, organizační architektury, výběru, vzdělávání a výcviku obchodních zástupců, příjmů pracovníků, způsobu motivace a zpětné vazby. Výstupem práce jsou navržená opatření pro efektivnější řízení lidských zdrojů včetně jejich realizační náročnosti, přičemž jsem vycházela ze získaných zkušeností v praxi i v životě.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on human resources management. This issue is very widely, and certainly it would be possible to write another ten pages. This theme, width and depth of the problem is very topical, varied and important. Includes a wide range of branch, from planning through recruitment, continuing education, to motivate and reward evaluation. The Bachelor thesis is evaluated in human resource management of AXA Insurance, Inc. Aspects of leadership style, organizational architecture, recruitment, development and training of sales representatives, workers' incomes, way of motivation and feedback. The output works are the proposed measures for the effective management of human resources, including their implementation complexity, while I relied on the experience gained in practice and in life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Kuncova J..pdfPlný text práce976,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuncova v.jpgPosudek vedoucího práce692,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kuncova o.jpgPosudek oponenta práce682,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kuncova ob.jpgPrůběh obhajoby práce394,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.