Title: Johannes Crato: zapomenutý mentor Philipa Sidneyho?
Other Titles: Johannes Crato: Sidneyʼs forgotten mentor?
Authors: Kastnerová, Martina
Citation: KASTNEROVÁ, M. Johannes Crato: zapomenutý mentor Philipa Sidneyho?. Ostium, 2021, roč. 17, č. 1, s. 1-12. ISSN 1336-6556.
Issue Date: 2021
Publisher: Občianske združenie Ostium
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43204
ISSN: 1336-6556
Keywords: Philip Sidney;Johannes Crato;střední Evropa;korespondenční síť;habsburský dvůr ve Vídni;irénismus;alžbětinská poezie.
Keywords in different language: Philip Sidney;Johannes Crato;Central Europe;Correspondence Network;Emperorʼs Court in Vienna;Irenicism;Elizabethan Poetry.
Abstract: (Středo)evropská zkušenost se ukázala být pro formování další intelektuální cesty Philipa Sidneyho jako klíčová, určila totiž její další směr, a to nikoli očekávaným způsobem: všeobecně se hovoří o „traumatické zkušenosti“ bartolomějské noci, právě politické dění ve Francii nicméně nasměrovalo Sidneyho do střední Evropy, jež nebyla jeho původním ani primárním cílem. Pokud vycházíme ze Sidneyho intelektuálních kontaktů, ukazuje se další překvapivý fakt: dominují osobnosti, jejichž „specializace“ není výlučně literární, ale především spojená s doménou medicínskou a botanickou (např. Johannes Crato, Johannes Sambucus, Tadeáš Hájek, Joachim Camerarius ml., Charles de l’Écluse, Johannes Aicholz, Tomáš Jordán, Georg Purkircher). Tento článek se prozatím zaměří na osobnost Johanna Cratona, jeho vazby k českým zemím a sidneyovskému okruhu, a ukáže jej jako významný inspirační zdroj Sidneyho zájmu o přírodní vědy.
Abstract in different language: This article is focused on introducing of the manipulation system, which is used to insert equipment or measuring probes into the chamber of a cold crucible during experimental induction skull melting. The measuring probe could be, e.g., calorimeter for measuring heat flux from a melt, which is created in the cold crucible by electromagnetic induction. The first part describes the technical parameters of the manipulator and the possibilities of manipulator controlling. The manipulation system is controlled by the algorithm implemented in the programmable logic controller CompactRIO or by mechanical controller called manual pulse generator, which is independent of the programmable logic controller. Different control methods increase the safety of the system. The next part contents basic information about the control algorithm based on LabVIEW software and the user interface of the touch screen. The article also deals with testing the manipulator, which was used in an experiment simulating corium behavior under conditions of the severe accident of a nuclear power plant. The last part describes simulations of electromagnetic field and temperature field in the chamber of the cold crucible, which were confirmed with real measuring. The goal of the simulations was to determine the effect on the manipulation system and calculation of Joule’s losses in the calorimeter before immersion into the melt. The most significant heat transfer to the calorimeter was the radiation from a melt, which was also calculated.
Rights: © Občianske združenie Ostium
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
johannes-crato-zapomenuty-mentor-philipa-sidneyho.pdf157,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD