Název: Řízení modernizace letiště
Další názvy: Airport modernization management
Autoři: Šimlová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Hofman, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4324
Klíčová slova: letiště Karlovy Vary;SWOT analýza;modernizace;řízení změn;projekt;projektové řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: Karlovy Vary airport;SWOT analysis;modernization;change management;project;project management
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá řízením modernizace letiště v Karlových Varech. V úvodu práce jsou uvedeny poznatky z oblasti řízení změn a jejich zavedení v podniku. Následuje kapitola věnovaná historickému vývoji letiště Karlovy Vary včetně nedávno dokončené modernizace letiště. Poté je jiţ představen samotný profil společnosti, její současné postavení a analýza vnitřních a vnějších vlivů působících na tuto společnost. Součástí práce je také rozbor dotazníkového šetření, které bylo provedeno v jejím průběhu. Závěrečné kapitoly práce jsou zaměřeny na vlastní návrhy modernizace letiště. Nejdříve jejich obecnému popisu a nastínění způsobu jejich zavedení, poté je popsán rozvoj společnosti do roku 2020 včetně nutných změn. Poslední kapitola se zaměřuje na konkrétní realizaci projektu ?Rozšíření kapacity hlavní odbavovací plochy?.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with management of the modernization of the Karlovy Vary airport. In the preface there are mentioned pieces of knowledge about change management as well as their implementation. The next chapter contains information related to the historical development of the Karlovy Vary airport including its recently finished modernization. As next there is introduced the company profile, its current position and the analysis of internal and external influences impacting this company. The questionnaire is a part of this work as well. The final chapters of this bachelor thesis are focused on my own suggestions of upgrading the airport. At the first, they are concentrated on the general description and the way of their introduction, and then is described the development of the company in future, till 2020, including necessary changes. The last charter is focused on a specific project "Expansion of the capacity the main apron."
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marta Simlova.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simlova v.jpgPosudek vedoucího práce663,37 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Simlova o.jpgPosudek oponenta práce741,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Simlova ob.jpgPrůběh obhajoby práce320,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.