Title: Znalecký posudek ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu
Other Titles: Expert opinion from the point of view of the case law of the Supreme Administrative Court
Authors: Závora, Matěj
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43257
Keywords: znalecký posudek;posudek;judikatura;rozhodovací praxe;nejvyšší správní soud;znalci;znalec;znalecký ústav;znalecká kancelář;znalecká činnost;znalectví;hermeneutika;správní řízení;právní hermeneutika;znalecký zákon;znalecká vyhláška;zákon o znalcích;nový znalecký zákon
Keywords in different language: expert opinion;opinion;case law;decision-making practice;supreme administrative court;experts;expert;expert institute;expert office;expert activity;expertise;hermeneutics;administrative proceedings;legal hermeneutics;expert law;expert decree;law on experts;new expert act
Abstract: Práce se zabývá právní úpravou znaleckého posudku a znalecké činnosti s ním související se zaměřením na užití znaleckého posudku jako prostředku dokazování ve správním řízení. Poukazuje na její nedostatky a upozorňuje na změny, které nastanou s účinností nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech od 1. 1. 2021. Práce se také zabývá hermeneutickým výkladem sofistikovaně vybrané reprezentativní judikatury, která se zabývá problematikou znaleckého posudku ve správním řízení. Výsledky hermeneutické analýzy způsobu, jakým vysoké soudy odůvodňují svá rozhodnutí odhalily pět charakteristik (opor), které se objevují napříč řešenými oblastmi případů. Nejvíce zastoupenými oporami byly důraz na věcnou stránku a opora v obecnějších zásadách a vyšších právních principech. To ukazuje na odklon vysokých soudů od formalismu a udržování konzistence právního řádu oporami v obecnějších právních zásadách a principech.
Abstract in different language: The thesis deals with the legal regulation of expert opinion and expert activities related to it with a focus on the use of expert opinion as a means of evidence in administrative proceedings. It points out the shortcomings of this legal regulation and draws attention to the changes that will occur with the effectiveness of the new Act on Experts, Expert Offices and Expert Institutes from 1 January 2021. The thesis deals also with hermeneutical interpretation of sophisticated representative jurisprudence, dealing with issues of expert opinion in administrative proceedings. The results of a hermeneutical analysis of the way the high courts justify their decisions found the five characteristics (support) that appear across the case areas. The most prominent supports were the emphasis on the substantive aspect and the support in more general principles and higher legal principles. This points to the turning away of the high courts from formalism and the maintenance of the consistency of the legal order with the support of more general legal principles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZP_vc._zadani_ve_svetle_jud_NSCR - Zavora.pdfPlný text práce951,72 kBAdobe PDFView/Open
2021_Posudek-Zavora.docxPosudek vedoucího práce18,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zavora, Matej - oponent.docxPosudek oponenta práce19,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce819,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.