Název: Vliv okolí na konkrétní podnik
Další názvy: The influence of surroundings on a particular business company
Autoři: Černá, Klára
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4328
Klíčová slova: analýza okolí;PESTLE analýza;SWOT analýza;analýza konkurence;SPACE analýza;těžba uhlí;strategické řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis of surroundings;PESTLE analysis;SWOT analysis;analysis of the competition;SPACE analysis;coal mining;strategic management
Abstrakt: Cílem strategického řízení podniku je získat či si udržet konkurenční výhodu. Sledování a pochopení změn, základních vývojových tendencí a odhad možného budoucího vývoje jeho okolí, je při tvorbě podnikové strategie klíčové. Tématem bakalářské práce je analýza vlivu okolí na vybraný podnik. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a popsány metody aplikované při zkoumání vlivu okolí. Navazující praktická část práce popisuje vliv vybraných faktorů makro-okolí na společnost Krušnohorské strojírny, a.s. pomocí PESTLE analýzy. Hodnocení konkurence-schopnosti firmy se v rámci sledování mikro-okolí opírá o upravená kritéria metody SPACE. Součástí bakalářské práce jsou SWOT analýza a dílčí doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of strategic management is to gain or keep competitive advantage. Monitoring and understanding changes, the basic trends and estimation of the potential future development of its surroundings, are the key aspects in creation business strategy. The theme of this bachelor thesis is to analyze the influence of surroundings on a selected company. In the theoretical part there are defined concepts and methods applied when examining the impact area. Following practical part describes the influence of selected factors of the macro-area company Krušnohorské engineering Work, Inc. using the PESTLE analysis. Evaluation of the competitiveness of the company in the micro-area monitoring is based on modified criteria SPACE methods. The thesis also includes SWOT analysis and partial recommendations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cerna Klara, Vliv okoli na konkretni podnik.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerna_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerna_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerna.PDFPrůběh obhajoby práce212,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.