Title: Elektronizace veřejné správy - Vývoj e-Govermentu v České republice
Other Titles: Development of e-Goverment in the Czech Republic
Authors: Vondrášek, David
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Louda Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43380
Keywords: veřejná správa;e-govermment;czechpoint;základní registry;portál občana;portál veřejné správy;isds;informační systém datové schránky;vývoj e-governmentu;eidas
Keywords in different language: e-govermment;czechpoint;eidas;development of e-government;public administration;isds;citizen portal;public administration portal;basic registers
Abstract: Ústředním tématem mé diplomové práce je elektronizace veřejné správy (e-goverment) a jeho vývoj v České republice. Jako cíl práce jsem si stanovil definování e-governmentu, jeho systémů a následné zmapování jeho vývoje v naší zemi. Téma e-governmentu je v aktuální pandemické situaci často zmiňované a zájem o téma podporuje rovněž první online sčítání lidu v ČR. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. První tři kapitoly reprezentují teoretickou část mé diplomové práce, zbylé tři část praktickou. Teoretická část se zabývá definováním pojmů následně důležitých pro část praktickou. V té se věnuji nejprve vývoji e-governmentu, následně činnostem souvisejících s aktuální pandemií COVID19 a v poslední části zhodnotím e-government.
Abstract in different language: The central topic of my diploma thesis is e-Government and its development in the Czech Republic. The goal of my work was to define e-government, its systems and subsequent mapping of its development in our country. The topic of e-government is often mentioned in the current pandemic situation, and interest in the topic is also supported by the first online census in the Czech Republic. The work is divided into six main chapters, which are further divided into subchapters. The first three chapters represent the theoretical part of my diploma thesis, the remaining three represents practical parts. The theoretical part deals with the definition of terms subsequently important for the practical part. In it, I deal first with the development of e-government, then with activities related to the current COVID19 pandemic, and in the last part I evaluate e-government.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_vondrasek.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vondrášek+DP+-+posudek+OP.pdfPosudek oponenta práce944,16 kBAdobe PDFView/Open
Vondrášek+DP+-+posudek+VP.pdfPosudek vedoucího práce630,04 kBAdobe PDFView/Open
Vondrášek+DP+-+protokol+DP.pdfPrůběh obhajoby práce317,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.