Název: Plán projektu nové značkové prodejny vybrané společnosti
Další názvy: The project plan of a new branded store of the selected company
Autoři: Roháč, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4341
Klíčová slova: projektové řízení;projekt;plán;logický rámec;rozsah projektu;rozpočet;rizika;komunikace;kvalita
Klíčová slova v dalším jazyce: project management;project;plan;log-frame;work breakdown structure;budget;risks;communication;quality
Abstrakt: Téma této bakalářské práce se nazývá ?Projekt a jeho plán? a bylo autorem vybráno z důvodu častého výskytu projektového řízení v dnešních firmách. Hlavním cílem této práce bylo vypracování plánu projektu nové značkové prodejny vybrané společnosti včetně všech obvyklých náležitostí, jakými jsou definice projektu, časový harmonogram, plán zdrojů, plán řízení komunikace, rizik, kvality a plán obchodních činností. Dané téma bylo zpracováno na základě skloubení poznatků získaných z doporučené literatury a vstupních informací poskytnutých přímo společností mající zájem na realizaci daného projektu. Pro přehlednost této práce byla zvolena stejná struktura jak teoretické, tak praktické části, aby si případný čtenář získané poznatky z plánovaného projektu mohl teoreticky podložit a naopak. Výsledky této práce mohou zadavatelské společnosti prostřednictvím realizování naplánovaného projektu napomoci k naplnění jejích strategických cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this paper is called ?Project and its plan? and it was chosen by author because of presence of project management in current companies. Main objective of this document is to create a project-plan of new brand shop of the company, including project-definition, time schedule, resource plan, communication, risk and quality management plan and trade plan. The subject is elaborated on addition of information from recommend literature and data directly provided by company, which have interests in project and its realization. In terms of clarity there was chosen the same thematic structure for theoretical and practical part. Outcomes of this paper can be used by project sponsor through implementation of planned project to reach its strategic objectives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K09B0541P_BP.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_rohac_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_rohac_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_rohac.PDFPrůběh obhajoby práce134,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.