Title: Plán projektu nové značkové prodejny vybrané společnosti
Other Titles: The project plan of a new branded store of the selected company
Authors: Roháč, Tomáš
Advisor: Skalický, Jiří
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4341
Keywords: projektové řízení;projekt;plán;logický rámec;rozsah projektu;rozpočet;rizika;komunikace;kvalita
Keywords in different language: project management;project;plan;log-frame;work breakdown structure;budget;risks;communication;quality
Abstract: Téma této bakalářské práce se nazývá ?Projekt a jeho plán? a bylo autorem vybráno z důvodu častého výskytu projektového řízení v dnešních firmách. Hlavním cílem této práce bylo vypracování plánu projektu nové značkové prodejny vybrané společnosti včetně všech obvyklých náležitostí, jakými jsou definice projektu, časový harmonogram, plán zdrojů, plán řízení komunikace, rizik, kvality a plán obchodních činností. Dané téma bylo zpracováno na základě skloubení poznatků získaných z doporučené literatury a vstupních informací poskytnutých přímo společností mající zájem na realizaci daného projektu. Pro přehlednost této práce byla zvolena stejná struktura jak teoretické, tak praktické části, aby si případný čtenář získané poznatky z plánovaného projektu mohl teoreticky podložit a naopak. Výsledky této práce mohou zadavatelské společnosti prostřednictvím realizování naplánovaného projektu napomoci k naplnění jejích strategických cílů.
Abstract in different language: The subject of this paper is called ?Project and its plan? and it was chosen by author because of presence of project management in current companies. Main objective of this document is to create a project-plan of new brand shop of the company, including project-definition, time schedule, resource plan, communication, risk and quality management plan and trade plan. The subject is elaborated on addition of information from recommend literature and data directly provided by company, which have interests in project and its realization. In terms of clarity there was chosen the same thematic structure for theoretical and practical part. Outcomes of this paper can be used by project sponsor through implementation of planned project to reach its strategic objectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K09B0541P_BP.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
BP_rohac_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_rohac_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
BP_rohac.PDFPrůběh obhajoby práce134,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.