Název: Řízení rizik projektu rozšíření IS v konkrétní společnosti
Další názvy: Risk Management of the IS Extension Project in a Particular Company
Autoři: Žornová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4345
Klíčová slova: projekt;projektové řízení;plán projektu;řízení rizik;informační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project management;project plan;risk management;information system
Abstrakt: Tématem předložené práce je "Řízení rizik projektu rozšíření IS v konkrétní společnosti". Hlavním cílem práce je identifikovat rizika projektu Rozšíření informačního systému (IS), který je realizován ve společnosti SG strojírna s.r.o., tato identifikovaná rizika ohodnotit z hlediska významu pro projekt a navrhnout na ně odpovídající reakce. V teoretické části práce je čtenáři představena oblast projektového řízení, definován pojem projekt, rozebrány různé přístupy k řízení projektů. Následuje kapitola o teoretickém základu řízení rizik, v poslední kapitole teoretické části je definován podnikový informační systém (IS) a související pojmy. V praktické části je pak stručně představena společnost SG strojírna s.r.o. a projekt Rozšíření IS a vypracován plán projektu, který obsahuje následující dílčí plány: plán rozsahu, časový harmonogram, rozpočet, plán komunikace a plán kvality. Plánu řízení rizik je věnována celá kapitola, bylo identifikováno sedmnáct rizik projektu, tato rizika byla následně ohodnocena, nakonec byly určeny odpovídající reakce na tato rizika. Výstupem je Registr rizik projektu Rozšíření IS vytvořený speciálně pro potřeby společnosti v programu OpenOffice.org Calc. V poslední kapitole práce je popsán průběh realizace projektu, neboť v době odevzdání práce se projekt přiblížil konečné fázi realizace. Výsledky práce mohou být použity společností SG strojírna s.r.o. k efektivnějšímu a systematičtějšímu řízení projektu, zejména řízení rizik.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this Bachelor thesis is called "Risk Management of the IS Extension Project in a Particular Company". The main aim is to identify risk factors of the Information System (IS) Extension Project, to evaluate these factors and to determine appropriate reactions to them. Theoretical part of the thesis consists of introducing to the area of project management, definition of basic terms such as project or approaches to project management. The second chapter describes risk management on a theoretical basis, the last chapter defines Business Information System and related terms. Practical part is composed of the introduction to the company SG strojírna s.r.o. and the IS Extension Project. This part is followed by the project plan which consists of: project scope, time schedule, budget, communication plan and quality plan. The risk plan is described in a separate chapter. The outcome of this chapter is the IS Extension Project Risk Register which contains basic information about particular risk factors. This Risk Register was created in an application called OpenOffice.org Calc. The last part of the thesis is dedicated to the development of the project during its realization. The results of the thesis could be used by the company SG strojírna s.r.o. to increase the efficiency of project management in the company, especially risk management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_K09B0518P_Zornova.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zornova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zornova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zornova.PDFPrůběh obhajoby práce143,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.